Faculty of Tourism

Dekan Yardımcıları

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

  Birim Adı   Dekanlık
  Üst Yönetici/Yöneticileri   Dekan
  Personel   Dekan Yardımcısı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.
Görevleri:
1. Akademik personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izlemek, bu konularda ilişkin konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak.
2. Her tür sınav tarih, saat ve yerlerinin belirlenmesini, gözetmenlerin tayin edilmesini ve sınavların düzenli olarak yapılmasını, mazeret sınav isteklerini değerlendirip sonuçlandırılmasını sağlamak.
3. Akademik personel ile öğrencilerin disiplin işlerini yürütmek.
4. Fakültedeki tüm staj ve işbaşında eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmek.
5. Fakülte öğrenci kulüplerinin her türlü faaliyetlerini izlemek ve koordine etmek.
6. Fakülte mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları yürütmek.
7. Dekanlıkça mevzuat çerçevesinde verilecek diğer görevleri yürütmek.

 

  Birim Adı   Dekanlık
  Üst Yönetici/Yöneticileri   Dekan
  Personel   Dekan Yardımcısı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.
Görevleri:
1. Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ve haftalık ders programlarının hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
2. Öğrenci ders kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak, kayıt dondurma, muafiyet vb. işleri yürütmek, öğrenci danışmanlık hizmetlerini düzenlemek ve işleyişin mevzuata göre yürütülmesini denetlemek.
3. Her tür yatay ve dikey geçiş, Erasmus, Farabi vb. değişim işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
4. Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
5. Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.
6. Sınıf temsilcileri ve fakülte öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek.
7. Dekanlıkça mevzuat çerçevesinde verilecek diğer görevler