Institute of Educational Sciences
09.09.2022

7147 sayılı Af Kanunu

  
05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı kanunla 35’nci maddesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici olarak eklenen 83’üncü maddesi gereğince af kanundan yararlanmak isteyen adayların, aşağıda belirtilen 7417 sayılı Af başvuru takviminde belirtilen tarihler içerisinde ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerle birlikte eksiksiz olarak https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden veya Enstitü müdürlüğüne şahsen veya noter vekâleti ile başvuru yapmaları gerekmektedir. (E-posta, fax, posta yolu ve belirtmiş olduğumuz online başvuru sistemi haricindeki başka sistemlerden yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
 
7417 sayılı Af Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi 5 Temmuz 2022
Başvuru Bitiş Tarihi 7 Kasım 2022 saat 17:00’a kadar
 
2022-2023 Eğitim ve Öğretim Güz Yarıyılında Başlatılacak Öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarih saat 17:00’a kadar eksiksiz af başvurusunda bulunanlar
2022-2023 Eğitim ve Öğretim Bahar Yarıyılında Başlatılacak Öğrenciler 20 Ağustos 2022 tarih ve sonrası af süresinde belirtilen tarihlerde başvuru yapanlar
 
Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar İçin Başvuru Tarihi Terhislerini takip eden 2 ay içerisinde (Belgelemek şartıyla)
Mücbir Sebeplerle Başvuramayanlar İçin Mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde (Belgelemek şartıyla)
Sağlık Nedenleri İle Başvuramayanlar 5 Aralık 2022 tarihi saat 17:00’a kadar (heyet raporunu ibraz etmeleri şartıyla)
   
 
Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:
  1. Af başvuru dilekçesi için tıklayınız
  1. Kimlik Fotokopisi
  1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir).
Belirtilen tarihler arasında eksiksiz bir şekilde https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden veya Enstitü Müdürlüğüne şahsen ve/veya noter vekâleti ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
 
Af Kanunu Uygulama Esaslarında Belirtilen Kararlara İlişkin Açıklamalar;

1- Kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananlardan bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna,
 
2- Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerine,
 

 
3- Mezun aşamasına gelmemiş ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş öğrencilerin ise anılan kanunun başvuru süresi bittikten sonra koordinatör üniversitelerden alınacak bilgilere göre diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesine, bu nedenle bu durumdaki öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılında eğitime başlamalarına,
 
4- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren azami süresinin başlamasına, program süresinin ise “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan hükümlere göre belirlenmesine,
 
Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.
  • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
  • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
  • Eziyet suçundan (madde 96),
  • Cinsel saldırı (madde 102),
  • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

7147 SAYILI KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.