Strategy Development Department

Kuruluş Mevzuatı

Kuruluş Mevzuatı:

Başkanlığımız 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesinin (c) fıkrası hükmü gereğince kurulmuştur. Başkanlığımızda anılan Kanun maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinde yer alan görevler yürütülmektedir. Söz konusu görevler, 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.

Teşkilat:

Başkanlığımıza bağlı 4 şube müdürlüğü bulunmaktadır:

* Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

* İç ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

* Muhasebe ve Maaş Tetkik Şube Müdürlüğü

* Stratejik Planlama ve Faaliyet Şube Müdürlüğü