Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik UAM

Yönetmelik

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA MİMARLIK, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölgede çevre, sanayi, yer seçimi ve şehircilik konularında ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün talepleri doğrultusunda araştırmalar yapmak, mimarlık, çevre ve şehircilik alanlarında yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalar ile bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çevre ve şehircilik alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte araştırma, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

b) Konya ve çevresi coğrafyası hakkında mimarî, sosyolojik, kentsel bölgesel planlama araştırma faaliyetlerini desteklemek.

c) Çevre ve şehircilik alanlarında araştırmalar yapmak ve bunları kamuoyuna duyurmak.

ç) Konya ve çevresi coğrafyası hakkında mimarî, sosyolojik, kentsel ve bölgesel planlamalarda geleneksel mimarî ve şehircilik özelliklerinin araştırılması konusunda yüksek lisans, doktora ve sonrasında bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak ve uygulamalar yapmak.

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve uygulamanın takibini yapmak.

e) Mimarlık, şehircilik ve çevre teknolojileri alanında uygulamalar yapmak, araştırmak ve geliştirmek, sonuçlarını yapı ve çevre endüstrisine sunmak, danışmanlık yapmak.

f) Çevre ve şehircilik alanında araştırma yapan araştırıcılara hizmet verecek nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak.

g) Fen bilimleri enstitülerinde yüksek lisans, doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, çevre ve şehircilik kapsamında çalışmalar yapmaya özendirmek ve çalışmalara destek vermek.

ğ) Tarihsel çevreyi koruma ve restorasyon alanında uygulamalar yapmak, araştırmak ve geliştirmek, sonuçları yapı endüstrisi ile paylaşmak, ilgili kuruma ve kurullara sunmak.

h) Bina, yapı ve fiziksel çevre kontrolü alanlarında ve binalarda enerji verimliliği alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak,  sonuçlarını yapı endüstrisine sunmak, danışmanlık yapmak.

ı) Kentsel politika uygulamalarının araştırılması, kentsel dönüşüm ve sosyolojik araştırmaların ve programların geliştirilmesine katkı sağlamak.

i) Mimarî tasarım araştırmaları yapmak, uygulamaya yönelik mimarî projeler geliştirmek ve danışmanlık yapmak.

j) Araştırma, inceleme ve geliştirme projeleri yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler düzenlemek, Konya mimarisi ve şehir kültürü hakkında Merkez tarafından veya Merkez dışında yapılmış olan araştırmaları ve yayınları, var olan yazılı, sözlü ve görsel belgeleri derlemek, arşivlemek ve bunları araştırmacıların kullanımına sunmak.

l) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak.

m) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor ve belgeler düzenlemek ve vermek; bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c)  Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dâhil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek akademik, idarî ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak Üniversite içinden veya dışından görevlendirilen en çok dokuz kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağırısı üzerine ve Merkez Müdürünün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.