Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik UAM

Misyon-Vizyon

Misyon

Merkezin amacı; bölgede çevre, sanayi, yer seçimi ve şehircilik konularında ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün talepleri doğrultusunda araştırmalar yapmak, mimarlık, çevre ve şehircilik alanlarında yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalar ile bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlamaktır.

 

Vizyon

Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çevre ve şehircilik alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte araştırma, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

b) Konya ve çevresi coğrafyası hakkında mimarî, sosyolojik, kentsel bölgesel planlama araştırma faaliyetlerini desteklemek.

c) Çevre ve şehircilik alanlarında araştırmalar yapmak ve bunları kamuoyuna duyurmak.

ç) Konya ve çevresi coğrafyası hakkında mimarî, sosyolojik, kentsel ve bölgesel planlamalarda geleneksel mimarî ve şehircilik özelliklerinin araştırılması konusunda yüksek lisans, doktora ve sonrasında bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak ve uygulamalar yapmak.

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve uygulamanın takibini yapmak.

e) Mimarlık, şehircilik ve çevre teknolojileri alanında uygulamalar yapmak, araştırmak ve geliştirmek, sonuçlarını yapı ve çevre endüstrisine sunmak, danışmanlık yapmak.

f) Çevre ve şehircilik alanında araştırma yapan araştırıcılara hizmet verecek nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak.

g) Fen bilimleri enstitülerinde yüksek lisans, doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, çevre ve şehircilik kapsamında çalışmalar yapmaya özendirmek ve çalışmalara destek vermek.

ğ) Tarihsel çevreyi koruma ve restorasyon alanında uygulamalar yapmak, araştırmak ve geliştirmek, sonuçları yapı endüstrisi ile paylaşmak, ilgili kuruma ve kurullara sunmak.

h) Bina, yapı ve fiziksel çevre kontrolü alanlarında ve binalarda enerji verimliliği alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak,  sonuçlarını yapı endüstrisine sunmak, danışmanlık yapmak.

ı) Kentsel politika uygulamalarının araştırılması, kentsel dönüşüm ve sosyolojik araştırmaların ve programların geliştirilmesine katkı sağlamak.

i) Mimarî tasarım araştırmaları yapmak, uygulamaya yönelik mimarî projeler geliştirmek ve danışmanlık yapmak.

j) Araştırma, inceleme ve geliştirme projeleri yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler düzenlemek, Konya mimarisi ve şehir kültürü hakkında Merkez tarafından veya Merkez dışında yapılmış olan araştırmaları ve yayınları, var olan yazılı, sözlü ve görsel belgeleri derlemek, arşivlemek ve bunları araştırmacıların kullanımına sunmak.

l) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak.

m) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor ve belgeler düzenlemek ve vermek; bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.