Uzaktan Eğitim UAM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, faaliyet alanlarına, yönetimin organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (NUZEM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Necmettin Erbakan Üniversitesinde yürütülecek olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin günümüz ihtiyaç ve yeniliklerine paralel olarak teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarının da kullanılmasıyla en etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

c) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü idari, teknik ve akademik tedbirleri almak, uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının sorunsuz biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek, Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

ç) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak ve bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmelerine katkıda bulunmak.

e) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

f) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Üniversitedeki uzaktan eğitim programları kapsamında yürütülen ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitiminin yanı sıra ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek ve Senatonun onayına sunmak.

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programları planlamak, teknik, akademik ve idari anlamda destek vermek.

c) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak, uzaktan eğitim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sağlamak, Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan e-eğitim yazılım ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonları sağlamak.

e) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalara katkı sağlamak.

f) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek ders, seminer, konferans ve sertifika programlarına yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve aynı yöntem ile yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi, bulunmadığı takdirde ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, iş hacmine göre en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak teklif edebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak ilgili bölüm ve birimlerle eş güdümü sağlamak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulununda görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler; Rektörün Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan eğitim programlarını uygulamak.

ç) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile koordinasyonu sağlamak.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.

g) Programda yer alacak içeriklerle ilgili uluslararası standartları takip etmek ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak ve program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.