TR | EN

Bölüm Sekreterliği

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BİRİMİ GÖREVLERİ

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Fakülte-Bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.

1.Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları dosyalar.

2. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar.

3.Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.

4. Bölüm personelinin görevlendirme yazılarını yazar.

5. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir.

6. Muafiyet dilekçelerinin bölüm başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar.

7. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları bölüm başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.

8. Gelen yazıların Bölüm Başkanına iletir.

9. Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar.

10. Bölüme gelen postaları dekanlıktan teslim alıp ilgili birimlere teslim eder.

11. Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi, Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltmak ve ilgililere teslim eder.

12. Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması.

13. Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması.

14. Evrakların ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim almak.

15. Ders müfredatı, ders görevlendirmeleri, Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliğinin öğrenci işlerine bildirilmesi ve üst yazı yazılması,

16. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirme yazılarının yazılması.

17. Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa bildirmek için üst yazısını hazırlar.

18. Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.

19. Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlar.

20. Bölüm Başkanları tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.