TR | EN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

  Birim Adı   Taşınır Mal İşlemleri
  Üst Yönetici/Yöneticileri   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan
  Personel   Taşınır Kayıt Yetkilisi​

 

GÖREV VE SORUMLUKLULAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt gerekli işlemlerini yapar.
1. Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.
2. Depoya gelen malzemeleri kontrol etmek, teslim alarak tasdik etmek ve özelliklerine göre depoya düzenli bir şekilde koymak.
3. Satın alınıp depoya konulan malları ihtiyaç oranında birimlere dağıtılmasını planlamak ve teslimini yapmak.
4. Deponun güvenliği için gerekli önlemleri almak.
5. Birim ve çalışma odalarında bulunan demirbaş malların tahsis onaylarını alarak demirbaş eşya kayıt defterine işlemek ve demirbaş listesinin bir nüshasını personele vermek, diğer nüshasını dosyalayıp saklamak.
6. Birimce iade edilen kullanılabilir demirbaş malzemeyi muhafaza etmek, bozuk, tamiri mümkün olmayan malzemeleri demirbaş kayıtlarından düşmek, imha etmek veya gösterilen yere terkini tutanakla yapmak.
7. Personellerin malzeme taleplerini, amirin onayı ile ambar mevcudu oranında karşılamak, biten yada bitmekte olan malzemenin satın alınması için ön çalışmada bulunmak.
8. Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak.
9. Taşınır işlem fişi, teslim fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
10. Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini ilgili makama iletmek.
11. Tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit edip, gerekli malzemelerin ihale ile satın alım yasal işlemlerin yapılarak gelen malın ambara teslim edilmesini ve resmi kayıtlara alınmasını sağlamak.
12. Yasa ve yönetmelikleri takip ederek, sürekli bilgilerini yenilemek, üst makamlara, hatalı, eksik işlemleri onaylatmaktan kaçınmak.
13. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.
14. Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.
15. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.
16. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar
17. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Taşınır Kontrol Yetkilisi ve Harcama Yetkilisine karşı sorumludur.