Turizm Fakültesi

Personel İşleri Şefi ve Memuru

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

  Birim Adı   Personel Birimi
  Üst Yönetici/Yöneticileri   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan
  Personel   Personel İşleri Şefi ve Memuru​

GÖREV VE SORUMLUKLULAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla personel işlemlerini yapar.
1. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve arşivler.
2. Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapar.
3. Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapar.
4. Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar.
5. Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip eder ve gerekli yazışmaları yapar.
6. Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip eder.
7. Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip eder.
8. Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip eder.
9. Fakülte kurullarına üye seçim işlemlerini takip eder.
10. Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapar.
11. Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme,
kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapar.
12. Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar.
13. Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip eder ve arşivler.
14. Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yazışmalarını yapar.
15. Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip eder.
16. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
17. AÖF ve ÖSS sınavında görev alacak öğretim elemanlarının durumlarının ÖSYM bürosuna bildirilmesi işlemini yürütür.
18. Günlük devam çizelgesinin hazırlanarak imzaya sunulmasını sağlar.
19. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.