TR | EN

Dergi

                                                           

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Yayın ve Yazım İlkeleri

 

  Genel ilkeler

• Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi yayınıdır.

• Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi’nde Ortaçağ’ a ait tarih, kültür, sanat, medeniyet vb. konular ile ilgili bilimsel çalışmalar yayınlanır.

• Bu alanlar dışındaki çalışmalara yayın kurulu karar verir.

• Selçuklu Medeniyeti Dergisi yılda bir kez e-dergi ve ayni zamanda basılı şekilde yayınlanır.

• Yayınlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarına aittir.

• Derginin yayın dili Türkçedir. Yabancı dillerdeki çalışmaların yayınlanması, Yayın Kurulu’nun kararına bağlıdır.

• Yazarlar hızlı haberleşmeyi temin için telefon ve e-mail adreslerini bildirip yazıların takibini sema@konya.edu.tr veya dergipark.gov.tr adreslerinden yapabilirler.

• Yazıları yayınlanan araştırmacılara derginin ilgili sayısı takdim edilir.

Yayın İlkeleri

• Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanması istenen araştırmalar bilimsel, orijinal ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır.

• Daha önce herhangi bir şekilde yayınlandığı tespit edilen (ya da yayınlanan araştırmaya büyük oranda benzerlik gösteren) yazılar değerlendir-meye alınmaz.

• Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen araştırmanın teknik ve bilimsel kriterlere uygunluğu editör tarafından incelenir.

• Teknik ve bilimsel kriterlere uygun araştırmalar Yayın Kurulunun değerlendirmesiyle konunun uzmanı 2 (iki) hakemin görüşlerine sunulur.

• Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları değerlendirmeyi ‘’Hakem Değerlendirme Raporu’yla teslim eder.

• Bir araştırmanın yayınlanıp yayınlanmaması ‘’ Yayınlanabilir’, Düzeltmelerden Sonra Yayınlanabilir’’, ve ‘’Yayınlanamaz’’ seçenekleri ile karara bağlanır.

• Bir araştırmanın yayınlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu olması gerekir.

• ‘’Düzeltmelerden sonra yayınlanabilir’’ seçenekli durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayınlanmasına Yayın Kurulu karar verir.

• Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde üçüncü bir hakemin görüşüne başvurabilir.

• Düzeltmelerden sonra tekrar görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

 

Yazım İlkeleri

• Yayınlanması istenen yazılar PC/Microsoft Word’ de yazılmış olarak Dergi Park’a gönderilmelidir.

• Yazılar (resim, sekil, harita vb. ekler dâhil) en fazla 30 sayfa olmalıdır.

• Yazıların 150 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi, ya-bancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir.

• Araştırmanın sonunda Kaynaklar verilmelidir.

• Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

• Makaleler, konya.edu.tr/selcuk ve dergipark.gov.tr web siteleri aracılığı ile uluslararası bilim dünyasına sunulacaktır.

Dipnotlarda Uyulacak Kurallar

• Yazarın (yazarların) adı makalenin başlığı altına yazılmalı, varsa akademik unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi ilk sayfada dipnotta belirtilmelidir.

• Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça” ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dahil edilmemelidir.

• Makaleler Microsoft Word programında, en az 2.5 cm kenar boşlukları bırakılarak, başlık 14 punto metin kısmının tamamı Times News Roman yazı tipinde, 12 punto, dipnotlar 10 punto olarak yazılmalıdır. Yayınlanması istenen yazılar ekli Word dosyası halinde (çeviriler orijinal metinle-ri ile birlikte, resim, şema ve tablolar) e-posta yoluyla gönderilmelidir.

• Yazılar (metin, resim, şekil, harita, vb. ekler dahil) en fazla 30 sayfa olmalıdır.

Dipnot gösterimi kitap için: İlk geçtiği yerde yazar/ların adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) baskısı, yayınevi, basım yeri, basım yılı ve sayfa numarası.

Makale için ise; İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, makalenin tam adı (tırnak içinde), derginin adı (bold/italik), (varsa) cilt numarası, (varsa) sayı numarası, basım yeri, basım yılı ve sayfa numarası.

Ansiklopedi maddesi ise; ilk geçtiği yerde, yazar/ların adı ve soyadı, maddenin tam adı (tırnak içinde), (yazar sadece maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı (bold/italik), (varsa) parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, basım yeri, basım tarihi ve sayfa numarası.

Kaynakça; makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1982a, 1982b) şeklinde gösterilmelidir.

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 1. Sayı

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 2. Sayı

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 3. Sayı

E-Mail:sema@konya.edu.tr