TR | EN

PROF.DR. HALUK BİNGÖL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
1. Grafen Tabanlı Kiral Bifonksiyonel Heterojen Katalizörlerin Hazırlanması ve Enantiyoseçici Tepkimelerde Kullanılması
Asimetrik kataliz, ilaç ve parfüm endüstrileri ile zirai kimyasallar için önemli malzemeler olan enantiyomerik olarak saf kiral moleküllerin sentezinde önemli bir yöntemdir ve çok geniş imkanlar sağlar. Son on yılda çok sayıda yüksek derecede seçici kiral katalizörler geliştirilmiş olmasına karşın, endüstriyel proseslerde çoğu homojen asimetrik katalizörün pratik uygulaması, yüksek maliyetleri ve aynı zamanda organik ürünlerden iz miktardaki toksik metallerin uzaklaştırılmasındaki zorluklar nedeniyle oldukça kısıtlı kalmaktadır. Homojen asimetrik katalizörlerin heterojenleştirilmesi, bu problemlerin üstesinden gelmek için makul bir yaklaşım sunmaktadır. Heterojenleştirilmiş katalizörler homojen eşdeğerlerine benzer üniform yapılara ve kusursuz olarak tasarlanmış aktif bölgelere sahiptir ve dolayısıyla hem homojen (yüksek aktivite ve seçicilik) ve hem de heterojen (reaksiyon karışımdan kolay ayrılma) sistemlerin en iyi özelliklerini bir araya getirir.
Tamamlandı
Aktif
2. Gözenekli Alümina Destekli Grafen Oksit ve İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Gaz Sensör Üretimi
Devam Ediyor
Aktif
3. BİTAM Bünyesindeki Kromatografi, Hücre Teknolojisi ve Enerji Altyapısının Güçlendirilmesi ve Performans Çalışmaları
Devam Ediyor
Aktif
4. Nörotoksik İnsan Sistatin C Oligomerlerinin Hızlı Tespiti İçin Nanobiyosensör
Devam Ediyor
Aktif
5. TETRAFENİLETİLEN BİRİMLERİ TAŞIYAN KALİKS[4]AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE AGREGASYONDAN-KAYNAKLANAN EMİSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Devam Ediyor
Aktif
6. Grafen Tabanlı Kiral Bifonksiyonel Heterojen Katalizörlerin Hazırlanması Ve Enantiyoseçici Tepkimelerde Kullanılması
Devam Ediyor
Aktif
13. Florometrik Yöntemle Kiral Bileşik Tayini için Enantiyo seçici Grafen ve Karbon Kuantum Noktaların Üretimi
Tamamlandı
Aktif
17. Elektrokimyasal Olarak İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve İlaç Aktif moleküller İçin Sensör Özelliklerinin Araştırılması
Tamamlandı
Aktif
18. Grafen Tabanlı Mikro ve Nano Taneciklerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Tamamlandı
Aktif
19. Grafen Tabanlı Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve Kiral Bileşikleri Ayırt Etme Özelliklerinin İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif
20. Çeşitli Modifiye Yüzeylerin Hazırlanması ve Elektrokimyasal Biyosensör Uygulamalarının İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif
21. Modifiye Elektrot Yüzeylerinde Biyolojik Aktif Bileşiklerin Moleküler Algılama Özelliklerinin İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif
22. Kaliks 4 aren in Amit ve Tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Anyon Tanıma Çalışmalarında Kullanılması
Tamamlandı
Aktif
23. Bazı Tiyosemikarbazon Geçiş Metalleri Komplekslerinin Kinetik Çalışması
Kompleksleşme kinetiği
Tamamlandı
Aktif
24. Sıvı Sıvı Arayüzlerinde Yük Transfer Reaksiyonlarının Voltametrik Metotla İncelenmesi
Sıvı sıvı arayüzlerde yük transferlerinin elektrokimyası
Tamamlandı
Aktif
25. Kolloidal Parçacıkların Katı Yüzeylere Seçimli Olarak Dizinlerinin Oluşturulması ve Uygulamaları
Yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu
Tamamlandı
Aktif
26. Mikro Sıvı sıvı Arayüzden ITIES Kaliksaren Türevlerinin Yardımlı İyon Transferlerinin İncelenmesi ve Elektrokimyasal Sensörlere Uygulanabilirliği
Sıvı sıvı arayüz yük transfer elektrokimyası
Tamamlandı
Aktif
27. Bazı Tiyosemikarbazonların Oksim Türevlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapısal Elektrokimyasal ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
Metal Kompleks Karakterizasyonu
Devam Ediyor
Aktif
28. Tiyosemikarbazon Ağır Metal Komplekslerinin Termodinamik Parametrelerinin Farklı Metotlarla Tayini
Kompleks termodinamiği
Tamamlandı
Aktif
29. Bazı Metal İyonlarının Mikro Sıvı Sıvı Ara Yüzden ITIES Kaliksaren Türevleriyle Yardımlı İyon Transferlerinin İncelenmesi
Sıvı sıvı arayüz elektrokimyası
Tamamlandı
Aktif
30. Bazı Kaliksaren Türevlerinin Alkali Toprak Alkali ve Bazı Geçiş Metalleri ile Kemosensör Özelliklerinin Spektrofotometrik ve Voltametrik Metotlarla İncelenmesi
Kompleks Karakterizasyonu
Tamamlandı
Aktif