Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. İSMAİL HAKKI ATÇEKEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : iatceken@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
2. İlk dönem İslam divanlarının tarihi gelişimi (Başlangıçtan Abdülmelik b. Mervan Dönemi sonuna kadar
MEHMET ŞİMŞİR
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2002
3. Taberi tarihindeki Türklerle ilgili rivayetlerin tespiti ve değerlendirilmesi(Hz. Peygamber döneminden Emeviler`in sonuna kadar)
ALİ DADAN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2006
4. Süfyani-Emevi halifelerinin fetih siyasetleri ve sonuçları
HAKAN BOZBURUN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2006
5. Endülüs Emevî emîri Hakem bin Hişam bin Abdurrahman (Siyasi ve askeri faaliyetleri)
AHMET NASIR YAYLALI
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2004
6. Hassân B. Nu'mân el-Ğassânî: Hayatı, siyasi ve askeri faaliyetleri
MEHMET BEYAZIT AKSOY
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2004
7. Rivâyetler ve farklı yorumlar ışığında Rahip Bahîra olayı
AHMET ERÇETİN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
8. Dahhâk b. Kays el-Fihrî ve Emevî siyâsî tarihindeki yeri
HAVVA ŞEYMA KERNİÇ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
9. Bir islam şehri Bakü (Kuruluşundan XVI. y.y. başına kadar)
ZİYA VALİŞOV
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
10. Mervânî-Emevî halifelerinin fetih siyaseti ve sonuçları
ALİ ÖZTÜRK
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
11. Belâzürî ve İbn A'sem'e göre Hz. Ömer Dönemi fetihlerinin değerlendirilmesi
RUKİYE TOSUN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
12. Ya'kûbî'nin Târîhu'l-Ya'kûbî ve İbnü'l-Esîr'in El-Kâmil fi't-Târîh'ine göre Emevî halifelerinin kişilikleri
YERNAR MAZHEN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
13. Abbâsî halîfelerinin ölüm sebepleri
MURAT AKKUŞ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
14. Mes'ûdî'nin Murûcu'z-Zeheb ve İbn Kesîr'in el-Bidâye ve'n-Nihâye'sine göre Emevî halifelerinin kişilikleri
MUAMMER GEZİCİ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
15. Siyasî ve kültürel açıdan Kazak Hanlığı (1456-1731)
YERKİNAY MAUKHARA
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
16. Abbâsî Dâ'veti süreci ve Abbâsî Devleti'nin ilk asrında mevâlî
MOHAMMAD ASEF YOOLDOOZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2012
17. Tibru'l-Mesbûk fî Beyân-ı Cihâd-ı Gâziyân-ı Cezâir ve'l-Mülûk adlı yazma eserin Türkçe'ye aktarımı ve değerlendirilmesi
AHMET RENGİBEYAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2012
18. Abdullah b.Revâha' nın hayatı ve şahsiyeti
ALİ KUŞCALI
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2007
19. Muaviye bin Ebi Süfyan'a yöneltilen eleştiriler
OSMAN NURİ DURAL
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2007
20. Emeviler Dönemi ihtida olayları
FEYZA CANDAN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2007
21. Huyey bin Ahtab
LEYLA AKDOĞAN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2007
22. Abbasiler döneminin ilk asrında Azerbaycan (132-232/750-847)
ABBAS GURBANOV
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2007
23. Emevîler Döneminde Hıristiyanlar
MÜCAHİT YÜKSEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2016
24. İslâm tarihi ve medeniyetinde Merv şehri (Kuruluşundan tâhirîler dönemine kadar)
MESUT CAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2016
25. Hindistan'da son Türk Sultan II. Bahadır Şah Zafer ve 1857 bağımsızlık savaşı
HAFİZ AAMİR ALİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
26. Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesi ve Afgan halkının direnişi
HASİBULLAH SADEED
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
27. Abbâsîler'in ilk asrında veliahtların yetiştirilmeleri ve Abbâsîler'de veliahtlık uygulaması (132-232/749-847)
HATİCE ULUIŞIK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2018
28. Muhtâr b. Ebî Ubeyd es-Sekafî'nin hayatı, siyasî ve askerî faaliyetleri (1/622-67/687)
YASİN KURNAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2018
29. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası)
AZAD DEDEOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2018
30. Bengal bölgesinde İslâmiyet'in yayılışı ve sosyal etkileri (1203-1757)
ABDUR RAHMAN FUAD FUAD
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
31. Hz. Ömer'in öngörüleri (Dini, siyasi, sosyal ve kültürel)
ÖMER VEHBİ KAPCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
32. Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn döneminde kamu hizmetinde bulunan hanımlar
KEVSER GÖK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
33. Endülüs'te asabiyet (711-929)
RUKİYE HELVACIOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
34. Sebepleri, oluşumu ve etkileri açısından Puvatya Savaşı
MUHAMMED TAMER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
35. Emevî halifelerinin günlük hayatları
YUSUF ŞANVERDİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
36. Irak'ın Fethi ve İslâmlaşma Süreci (Hulefâ-i Râşidîn Dönemi)
HÜSEYİN GÖKALP
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Doktora
2019
37. İbnü'l-Esîr (555-630 / 1161-1233): Hayatı, eserleri ve tarihçiliği
YUSUF BÜYÜKYILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
38. Hz. Peygamber döneminde Kays Aylân
ASLI DENİZHAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020