Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MURAT TALA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

E-posta : mtala@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Belâgat, Usûl-i Fıkıh, Kelam ve Dil Felsefesi Odağında Hâsıl Bil-Masdar Tartışması: Emîr Pâdişâ’ın Eseri Bağlamında Bir Tetkik
TALA MURAT
Uluslararası
Hakemli
2019
2. Arap Şairinin Leylâsı: Aşk Fikrinin Güncellenmesine Dair Bir Derkenar
TALA MURAT
Ulusal
Hakemsiz
2014
3. Arap Dil Bilimlerinin Şark’tan Mısır, Kayravân ve Endülüs’e İntikali:Hicrî Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Asırlar
TALA MURAT
Ulusal
Hakemli
2020
4. Bir Varağın Merâmı: ”Fecru’s-Semed fî İ‘râbi Ekmeli’l-Hamd’” Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme
TALA MURAT
Ulusal
Hakemli
2013
5. “Kâfiyecî’nin ‘Nuzhetu’l-Mu‘rib fi’l-Meşrıki ve’l-Mağrib’ Adlı Eserinin Arap Dilindeki Yeri ve Önemi”
TALA MURAT
Ulusal
Hakemli
2014
6. Kâfiyecî’nin ”Nuzhetu’l-Ashâb” ve ”Remzu’l-Esrâr” Adlı Eserlerinin Tetkiki
TALA MURAT
Ulusal
Hakemli
2017
7. Arap Şiirinde Lügaz ve Muammânın Yapısı: İbnül-Fârızın Dîvânına Teorik Bir Bakış
TALA MURAT
Ulusal
Hakemli
2018
8. Dil Öğretiminde Materyal Tasarım Yaklaşımları:İ‘râb Odaklı ve Konu Merkezli Tasnif MetotlarınaŞuzûru’z-zeheb ve Katru’n-nedâ Çerçevesinde AnalitikBir Bakış
TALA MURAT
Uluslararası
Hakemli
2018
9. Belâgatte Metafor Problemi: Bir Anlam, Yapı ve Mecâz Sorunu Olarak İstiâre-i Mekniyye
TALA MURAT
Ulusal
Hakemli
2019
10. Mecâz Problemi Olarak Alâka: Antâkî’nin el-Alâkası Bağlamında Bir Bakış
TALA MURAT
Ulusal
Hakemli
2019
11. Musannifekin Eserlerinin Arap Dilbilimi ve Dil Öğretimine Katkısı
TALA MURAT
Ulusal
Hakemli
2020