Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MURAT TALA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

E-posta : mtala@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Şiirsel Derkenarlarda Zamaneden Şikayet Şâfiî Edib Ahmed Yüknekî ve 20 Yüzyıl Şiiri Örneğinde Zamanın Ahlâkiliği ve Zamânenin Ahlâkı Üzerine Bir Değerlendirme
Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu
TALA MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Dil Öğretiminde Öğe ve Konu Bazlı İki Klasik Yaklaşımın Karşılaştırılması: İbn Hişam’ın Katru’n-Nedâ ve Şuzuru’z-Zeheb Adlı Eserlerindeki Yöntemine Analitik Bir Yaklaşım
1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONFERENCE ON LANGUAGE AND LANGUAGE EDUCATION
TALA MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Kur’ân Yorumunda Dil ve Üslûp Merkezli Yaklaşım: Bakara SuresiBağlamında Karamanî Tefsiri’ne Bir Bakış
Uluslararası Türk Tefsir Ekolü Sempozyumu: Osmanlı Dönemi
TALA MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Arap Edebiyatında Şiir Şerhleri: İbnü’l-Fârız’ın Dîvân’ı Bağlamında Bûrînî ve Nâblusî’nin Eserleri
III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Tasavvuf, Felsefe ve Din
TALA MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. İlim ve Dil Tarihini Yeniden Okumak ve Farklı Bir Kompozisyonla Tekrar Dokumak: Bölge ve Ekol Merkezli Tasnif Bağlamında Zübeydî’nin Tabakâtu’n-nahviyyîn ve’l-lügaviyyîn Adlı Eseri
İslâm Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Sempozyumu
TALA MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe