Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. SEDAT ŞENSOY

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

E-posta : ssensoy@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. İbn Zeydûn ve Er-Risâletü'l-Hezeliyye ile Er-Risâletü'l-Ciddiyye adlı eserlerinin Arap Dili ve Edebiyatındaki yerleri
MUHAMMED EFİL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2012
2. Kur'ân-ı Kerîm'deki anlamsal bedî sanatları
HASAN UÇAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2013
3. Cahiliye dönemi hakim ve hatiplerinden Kuss b. Saide, Eksem b. Sayfi ve Amr b. Madikerib'in Arap dili ve edebiyatındaki yerleri
AYŞEGÜL KURUCU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2014
4. Belagat açısından Buhârî ve Müslim'de mecaz içeren hadisler
DURAN EKİZER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2016
5. Abdulhamîd Cûde Es-Sahhârın Arap dili ve edebiyatındaki yeri
MUHAMMED ZAFER SOYDEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
6. Abdullah Memûndî ve Şerhu'l-İstiâʿre adlı eseri (İnceleme ve tahkîk)
ZEYNELABİDİN DENİZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
7. İbn Fâris'in Mu'cemu Mekâyîsi'l-Luga adlı eserinde örnekleriyle sözlük bilimi yöntemi
AMİR KAHAYEV
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2017
8. Emîn el-Hûlî, hayatı, Arap dili ve edebiyatındaki yeri
GAFGAZ ABDURAHMANOV
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2019
9. Necîb el-Kîlânî ve Türkistan Geceleri adlı romanı
ZAFER HEMEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
10. Kur'an'da tekili olmayan çoğul kelimeler
MUSTAFA DALDAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
11. Osman Bektaş el-Mevṣilî ve şiiri
RAMAZAN ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2019
12. İbn Tabâtabâ ve 'Iyâru'ş-Şi'r adlı eseri
AYŞE KUTLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
13. El-Hatib Et-Tebrizi ve El-Vafi Fi'L-Aruz Ve'L-Kavafi Adlı Eseri
MUHAMMED ALİ SÖYLEMEZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
14. Arap Edebiyatında Seyahatname ve İbn Fadlan'ın Seyahatnamesi
TÜRKAN CANLI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
15. Abdulğanî en-Nablusî ve "el-Hakikatu ve'l-Mecâz fî rıhleti Bilâdi'ş-Şâm ve Mısr ve'l-Hicâz" adlı Seyahatnâmesi
SÜLEYMAN FAZIL UYSAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
16. El-Müftî Abdullatîf Fethullah ve şiirleri
BEKİR TUNA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
2019
17. MİHAİL NUAYME VE ARKAŞ'IN GÜNLÜĞÜ ADLI ROMANI
ABDURRAHMAN ÖZER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020