Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Hakkımızda

1. Tarihçe

Nöroloji Anabilim Dalı 20 Mayıs 1985 tarihinde, A blokta 12 yatak, 1 öğretim üyesi, bir asistan ve bir hemşire ile faaliyete geçmiştir.

2. Yer ve Kapasite

Klinik S bloktadır. 9’u yoğun bakım, 31’i  servis olmak üzere 40 yatak kapasitelidir. Poliklinik E blok altındadır.

3. Anabilim Dalı Çalışma Konuları

            Asıl görevi eğitimdir. Anabilim dalı servis, yoğun bakım, klinik nörofizyoloji (EEG, EMG, evoked potansiyel,  monitorize EEG laboratuvarları) öğretim üyelerimizce yürütülen Epilepsi, Multipl Skleroz (MS), Başağrısı, Parkinson Hastalığı, Demans, Vertigo ve Serebrovasküler Hastalıkları  poliklinikleriyle genel poliklinik hizmetlerini vermeye çalışmaktadır.

Beyin, Omurilik, Kas, İskelet ve Sinir Sisteminde gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Migren, Vertigo, Multipl Skleroz, Parkinson, Alzheimer Hastalığı, Distoni, İnme, Epilepsi, Polinöropati, Karpal Tünel Sendromu, Kubital Tünel Sendromu, Miyopati, Miyastenia Gravis ve Uyku Bozuklukları gibi hastalıklar ile beyin, omurilik, kas ve sinir sistemini tutan hastalıklar incelenmekte, teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Nöroloji Bölümümüzde ayrıca dal poliklinikleri olan Başağrısı Polikliniği, Vertigo Polikliniği, Epilepsi Polikliniği, Demans Polikliniği, Multipl Skleroz Polikliniği, Parkinson ve Hareket Hastalıkları Polikliniği, İnme Polikliniği ÖĞRETİM ÜYESİ tarafından yürütülmekte olup uygun hastalara Distoni, Blefarospazm, Hemifasial Spazm, Spastisite tedavisinde ÖĞRETİM ÜYESİ tarafından EMG eşliğinde BOTOX uygulamaları yapılmaktadır.

            Nörolojik Yoğun Bakım Ünitemizde de yoğun bakım ihtiyacı olan nörolojik hastalıkların takip ve tedavisi yapılmaktadır.

            İnme ile ilk 3 saatte başvuran uygun hastalara TROMBOLİTİK TEDAVİ (Pıhtı Eritici Tedavi) uygulanmaktadır.

Nöroloji Bölümümüzün Hizmet Alanına Giren Hastalıklar

1. Baş-yüz ağrısı ve sendromları

2. Migren

3. Baş dönmesi (Vertigo)- kulak çınlaması (Tinnitus)

4. Yutma zorluğu (Nörojenik Disfaji)

5. Çift görme (Diplopi)

6. Koku alma ve tat alma bozuklukları

7. Yüz felci

8. Düşük ayak

9. Yürüme ve Denge bozuklukları

10. Epilepsi (Sara)

11. Bilinç kaybı atakları ve Koma

12. Alzheimer hastalığı ve Demansa yol açan diğer hastalıklar

13. Beyin damar hastalıkları

14. İnme

15. Multipl Skleroz ve diğer Santral Sinir Sistemi Demiyelinizan Hastalıkları

16. Parkinson hastalığı

17. Distoni, Hemifasial Spazm, Blefarospazm, Spazmodik Tortikolis, Kore gibi hareket 

      Hastalıkları

18. Titreme (Tremor)

19. Miyopati, Miyotoni, Polimiyozit, Dermatomiyozit gibi Kas Hastalıkları

20. Miyastenia Gravis gibi Nöromuskuler Kavşak Hastalıkları

21. Amyotrofik Lateral Skleroz, Primer Lateral Skleroz, Progresif Muskuler Atrofi gibi Motor   

      Nöron Hastalıkları

22. Polinöropatiler (metabolik, toksik, enfeksiyoz, herediter, Guillain-Barre Sendromu gibi

      demiyelinizan polinöropatiler, kanser ve kanser ilaçlarına sekonder gelişen

      polinöropatiler)

23. Karpal Tünel Sendromu, Kubital Tünel Sendromu, Torasik Çıkış Sendromu, Siyatik

      Nöropati  gibi Tuzak Nöropatiler

24. Huzursuz Bacak Sendromu

25. Trigeminal Nevralji

26. Nöropatik Ağrı (el ve ayaklarda uyuşma, karıncalaşma, keçeleşme, iğnelenme, yanma,

      batma hissi)

27. Dahili hastalıklara ikincil sinir sistemi tutumları

28. Uyku bozuklukları

            4. Anabilim Dalı Alt Birimleri

ELEKTROENSEFALOGRAFİ  (EEG)  VE  VİDEO EEG

Epilepsi hastalığının başlıca belirtisi tekrarlayan nöbetlerdir. Nöbetler her yaşta ve her cinsiyette görülebilir. Nöbetler, beyin hücrelerinde geçici, anormal elektrik sinyal yayılması sonucu ortaya çıkar. Beyine ait gelişim bozuklukları, tümörler, beyin kanaması, beyinde hasara neden olabilecek enfeksiyonlar, kafa travmaları, yaşlılıkta ortaya çıkan Alzheimer hastalığı (bunama), inme gibi durumlar sara hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Elektroensefalografi  (EEG) gibi yöntemler tanıya yardımcı olur. EEG, beynin çalışması ve epilepside ortaya çıkan anormal elektrik sinyalleri hakkında bilgi verir. Beynin elektrik dalgalarını saptamaya yönelik bir testtir. Elektrod kablolarıyla baş üzerindeki çok sayıda noktadan kayıt alınır. 

Video EEG ile aynı zamanda hem beyin dalgaları ve nöbetler kayıtlanabilir.

Nöroloji Kliniğimizde EEG ve Video EEG tetkiki  ÖĞRETİM ÜYESİ  tarafından değerlendirilmektedir.

ELEKTRONÖROMYOGRAFİ (ENMG)

Sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyellerinin incelemesine dayanan nörolojik inceleme yöntemidir. ENMG 2 bölümden oluşan bir tetkiktir.

Birinci bölümde; sinir iletim hızı değerlendirilir. Bu aşamada ilgili sinir trasesi üzerine kayıt ve uyarıcı elektrot yerleştirilerek hastaya herhangi bir zararı olmayan hafif şiddette elektriksel uyarı verilir.

İkinci bölümde ise iğne elektrotla ilgili kasların aktivitesi değerlendirilir.

ENMG ile kas hastalıkları, miyastenia gravis gibi nöromuskuler  kavşak hastalıkları, karpal tünel sendromu, kubital tünel sendromu, siyatik nöropatiler v.b. tuzak nöropatiler, polinöropatiler, periferik sinir hasarı, motor nöron hastalıkları, yüz felci, sfinkter kusuru, bel ve boyun fıtıkları gibi hastalıkların tanısı konularak hastalığın şiddeti ve seyri hakkında da bilgi sahibi olunur.

Elektronöromyografi yapılmadan önce hastaların el ve ayaklarının sıcak olması önerilir, aç olması gerekmez.

Nöroloji Kliniğimizde ENMG tetkiki  ÖĞRETİM ÜYESİ  tarafından yapılmaktadır.

UYANDIRILMIŞ  POTANSİYELLER  (EVOKED  POTANSİYELLER)

- Görsel Uyandırılmış Potansiyeller (Visuel Evoked Potantials =VEP)

- Somatosensoriyel Uyandırılmış Potansiyeller (Somatosensory Evoked Potantials=SEP)

- Beyin Sapı İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller (Brainsten Auditory Evoked Potantials =

  BAEP)

- Uyandırılmış Potansiyel bir dış uyarana karşı merkezi sinir sisteminin elektriksel aktivitesinde ortaya çıkan değişim olarak tanımlanır.

- Uyandırılmış Potansiyel incelemesinde sinirsel sinyaller kafa ve omurga üzerine konan elektrotlar ve amplifikatör sistemiyle kayda alınır ve çok sayıda kayıtlamanın elektronik olarak ortalamaları alınır. Elde edilen potansiyellerin uyarana olan zamansal uzunluğu (latans) ve genliği ölçülür. Bu değerlerin normal bireylerden elde edilenlere göre farklılık göstermesi ya da aynı hastanın sağ ya da sol tarafları arasında  anlamlı farklılık oluşu merkezi sinir sisteminde söz konusu uyaranı taşıyan yollarda iletimin aksadığını gösterir. Bu potansiyeller görsel veya işitsel uyaranlar verilerek ya da duyu sinirlerinin elektriksel uyarılması ile elde edilir.

Görsel Uyandırılmış Potansiyeller (VEP):

Retinadan oksipital kortekse kadar giden yollarının fonksiyonunu yansıtır.

VEP’in Kullanıldığı Alanlar :

1. Görme sinir hastalıkları (optik nöropatiler)

2. Görme yollarını etkileyen damarsal hastalıklar ve tanısı

3. Multipl skleroz

4.Çocuklarda görme fonksiyonu değerlendirilir.

Somato-Sensoriyel Uyandırılmış Potansiyeller (SEP):

Somotosensoriyel uyarılmış potansiyeller, sinir sisteminin kortikal, subkortikal seviyelerde ve spinal, periferik duyu yollarında üretilen elektriksel potansiyellerdir.

SEP’ in Kullanıldığı Alanlar :

1. Multipl Skleroz

2. Periferik Sinir Sistemi Ve Omurilik Hastalıklar

Beyin Sapı İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller (BAEP):

BAEP işitme sinirinin ve beyin sapındaki işitme yollarının fonksiyonunu yansıtır.

BAEP’ in Kullanıldığı Alanlar :

1.İşitme siniri ve beyin sapındaki işitme yollarının hastalıkları

2.Multipl skleroz

3.Akustik nörinom

4.Çocuklarda işitme fonksiyonunun değerlendirilmesi