Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Yükseköğretim kurumları konumları itibari ile toplum, endüstriler, hükümetler ve yerel yönetimler ile doğrudan paydaşlık ilişkisi yürütmektedir. Yükseköğretim kurumları bu paydaşların kimi zaman ortak kimi zaman ise birbiri ile çelişen beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda kalabilmektedir. Özellikle bilgiye ve öğretim programlarına ulaşılabilirlik probleminin ortadan kalması ile günümüzde yükseköğretim kurumlarından beklentiler de değişim göstermektedir. Bu değişimin temelinde nitelikli eğitimler ile sektörel beklentilere cevap verebilen işgünün hazırlanması yatmaktadır. Nitelikli araştırmalar ile toplumsal ve endüstriyel beklentilere cevap verecek çıktı odaklı yapının kurulması da önem kazanmaktadır. Diğer yandan yükseköğretim kurumlarının ülke hedeflerini başarmaya yönelik stratejik amaçlar temelinde motive olmaları ve toplumsal, endüstriyel beklentilere daha etkin cevap vermeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında günümüz yükseköğretim kurumlarının bilginin keşfedildiği ve yayıldığı geleneksel yapıdan ürün ve çıktı odaklı stratejik kurumlara dönüşmesi beklenmektedir. Bu minvalde gerek Avrupa Birliği Yükseköğrenim Alanı gerekse de Yükseköğretim Kurulu bünyesinde önemli tanımlamalar yapılarak kurumsal yapılar oluşturulmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu da bu amaçla kurulmuş bir organizasyondur. Ülkemizde bu yapıların oluşturulması yükseköğretime ulaşılabilirlik probleminin aşılması ile beraber niteliksel sorunlara da cevap aranması mahiyeti taşımaktadır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak nitelikli kurumsal yapılanma, nitelikli personel ve nitelikli eğitim ve araştırma programları ile toplumsal ve endüstriyel beklentilere etkin cevap vermek niyetiyle stratejik adımlar atmayı hedeflemekteyiz. Bu adımlardan birincisi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğünün kurulmasıdır. Bu koordinatörlük rektörlük makamının liderliğinde kurum içi kalite güvence sisteminin kurulması, süreç tasarımlarının yapılması ve sonuçların etkin bir biçimde raporlanmasını amaçlamaktadır. Böylece Necmettin Erbakan Üniversitesinin yönetimi, akademik ve idari personeli, öğrencileri ve diğer paydaşları ile ortak amaçlar etrafında motive olması ve kaynaklarını etkin bir biçimde kullanması öngörülmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü yönetimsel açıdan rektörlük makamının liderliğinde stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi sistematiğinde yürütülmesi gereken faaliyetler bütününden sorumludur. Kurumsal yapılanma açısında “Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu, Süreç Yönetimi Komisyonu ve Paydaş İlişkileri Komisyonunundan” oluşmaktadır. Ayrıca her bir fakülte ve meslek yüksekokulunda kalite elçileri yapılanması öngörülmektedir.
Ulusal hedeflere katkı sağlamak, bölgesel olarak yerel ve endüstriyel paydaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek ve üniversite marka değerine katkı sağlamak için ilgili birimimizin fayda sağlamasını temenni eder, görev ve sorumluluklarında tam desteğimizin olduğunu beyan ederim.

Prof. Dr. Cem Zorlu