İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Görev Dağılım Çizelgesi

Birim Görev Dağılım Çizelgesi

Satınalma Şube Müdürlüğü

   1-M.Sonay ERTABAK (Şube Müdürü)

   2-Oral SAĞKAYA (Bilgisayar İşletmeni)

   3-Fevzi TUNA (Bilgisayar İşletmeni)

   4-Nur BAYRAKCI (Bilgisayar İşletmeni)

   5-Fatma Nur ŞEVİK (Bilgisayar İşletmeni)

   6-Muhammet ŞAHİN (Memur)

Görevleri:

Üniversitemiz Rektörlük ve İdari Birimlerinin (03.5. Hizmet Alımları, 03.7. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ile 03.8. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri, 3.2.Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımları) tertiplerinden, hizmet ve hizmetin gerektirdiği her türlü mal ve malzemenin alınması, Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Tüm birimlerinin Personel taşıma, Temizlik Hizmetleri ve Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalelerinin hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve hizmetin takibinin yapılarak ödeme emri belgelerinin Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek ödemesinin sağlanması Satın alma Bürosu tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca,  (06- Sermaye Giderleri) dâhilinde olan Makine- Teçhizat ile ilgili alımların 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilmesi birimimiz tarafından yürütülmektedir.


Tahakkuk Şube Müdürlüğü

   1-Rahim BİLİR(Şube Müdürü)

   2-Canan ARAZİ (Bilgisayar İşletmeni)

   3-Gönül EVSEN (V.H.K.İ.)

   4-Semiha ÖZEL (Sürekli İşçi)

   5-Adem ERDOĞAN (Sürekli İşçi)

Görevleri:

1-  Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerin telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalarının takibi ve ödeme emrine bağlanması, Basın İlan Kurumuna verilen ilanların bedellerine ait faturaların ödeme emrine bağlanması ve bu ödemelerle ilgili bütçenin hazırlanması Kamu borçları birimince yürütülmektedir.
2-Başkanlığımız ve Rektörlük dâhilindeki İdari ve Akademik personelin (Üst Yönetim) Yurt içi ve Yurt dışı görev yollukları, malul ve emeklilerin yollukların hazırlanması bu birimin görevidir.
3- İlk kez Naklen ya da kurum içinden atanan personellerin Sosyal Güvenlik işlemlerini, KBS ve  Say2000i girişlerini takip etmek. Üniversitemizce yeni açılan birimlerinin işyeri sigorta tescillerini  yapmak, Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve yeni açılan birimlerin her ay maaş bordrolarını Ödeme Emrine bağlayarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.
4-Maaşlardan icra, sendika ve Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerini yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinin 10 gün içinde sigorta bildirgelerini vermek.
5-Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları ve yeni kurulan birimlerde çalışan personelin doğum yardımı, ölüm yardımı, çocuk yardımı, aile yardımı gibi sosyal haklarının ödenmesi için gereken tahakkuku yaparak Ödeme Emri Belgelerini düzenleyip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek.
6- Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve yeni kurulan birimlerde çalışan personellerden giyim yardımı yapılacakların tahakkuk işlemlerini yaparak Ödeme Emri Belgelerini düzenleyip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek.


Donanım Destek Şube Müdürlüğü

   1-Ahmet YORULMAZ (Şube Müdürü V.)

   2-İsmail KOCAERKEK (Bilgisayar İşletmeni)

   3-Adem KÖFE(Tekniker)

   4-Mevlüt ATAK (V.H.K.İ.)

Görevleri:
1-Üniversitemize ivedi yapılması gereken hizmet ile yine ivedi olarak alınması gereken ve her yıl bütçe kanunu ile belirlenen parasal sınır dâhilinde olmak üzere avans ve avans üstü miktarlar için kredi ile mal ve hizmet alımlarının yapılması, Önalım Yönetmeliğinde belirtilen yasal süreler içinde de avans ve kredilerin kapatılmasını bu birimimiz gerçekleştirmektedir.
2- Başkanlığımızın bütçe tertibi altında satın alınan demirbaşların teslim alınması, ilgili birimlere dağıtılması, yıllık sayımlarının takip edilmesi, hurdaya ayrılması veya kayıtlardan düşülmesi, yıl içerisinde satın alınan demirbaşların liste halinde ve ilgili dokümanlarıyla birlikte Sayıştay’a bildirilmesi işlemlerini yürütmek ayrıca Üniversitemiz birimlerine ait Resmi Mühür ve Soğuk Damgalarının Darphanede yaptırılması işlemlerinin takibi birimimiz işlemlerindendir.

3-Ayniyat kayıtları için 28.09.2006 tarihinden itibaren Taşınır Mal Yönetmeliğine göre program kurulmuş olup ayniyat işlemlerini üniversitemizde yönetmelik doğrultusunda yapan birimdir.
4-Ayrıca;

-Birimlerden gelen donanım taleplerinin toparlanması, gelen talepler doğrultusunda satın alınacak olan donanım sayısını tespit etmek.
-Belirlenecek kriterlere göre birimlere gönderilecek donanım sayılarının tespit etmek.
-İhale sonrasında dağıtımı yapılan donanımların muayene ve kabul işlemlerini takip etmek, muayene ve kabul tutanaklarını toplamak, toplattırmak ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirmek.
-Hurdaya ayrılan, kayıp veya çalınan donanımların demirbaş düşüm işlemlerini gerçekleştirmek.
-Dağıtımı yapılan garanti süreleri devam eden donanımların arızalarını takip etmek.
-Arızaların giderilmemesi durumunda tedarikçi firmalara sorunu ileterek, çözümünü sağlamak.
-Dağıtımı yapılan ve garanti süreleri devam eden donanımların periyodik bakımlarının planlamak, ilgili firmalara yaptırmak ve takip etmek.
-Arızalı donanımların arızaları ile ilgili daha önce iletilen aynı tip arızaların benzerliklerinin belirlemek, tedarikçi firmalar ile birlikte çözüm için araştırılmasını sağlamak.
-Şube ile ilgili olarak gerekli yazışmaları yapmak.
-Garanti süreleri sona ermiş olan donanımların tamir ve bakımlarını yapmak.
-Tamir ve bakımı yapılacak donanımların yedek parçalarının satın almak, tamir ve bakım için gelen ve giden donanımların sevkiyatını yapmak
-Yetkili servislere gönderilen arızalı donanımların takibini yapmak.Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

   1-Ahmet YORULMAZ (Şube Müdürü V.)

   2-Süleyman YALÇIN (Gruplar Amiri)

   3-Özel Güvenlik Görevlileri


Görevleri:

1-Üniversitemizin akademik ve idari personellerinin, öğrencilerinin, ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması, konulan kurallara uyulmasının sağlanması 24 saat esasına göre Üniversite yerleşkeleri içerisinde her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasıdır.
2-Yerleşkeler içerisinde yapılan her türlü sosyal etkinliklerde güvenlik, trafik hizmetlerinin ve düzeninin sağlanması teknik ekipmanlarla, kamera kayıt ve takip sistemleriyle kontrol ve gözetim hizmetlerinin sağlanmasıdır.


Sivil Savunma Amirliği

  1-Ahmet YORULMAZ (Şube Müdürü V.)