İç Denetim Birimi Başkanlığı

Hakkımızda

Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 24.12.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni kamu mali yönetimi, yönetim sorumluluğu esasına göre düzenlenmiştir.

Kanunun 63. maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Kanuna göre iç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır Bu doğrultuda üniversitemize tahsisli iç denetçi kadrolarına 2014 takvim yılında atama yapılmış ve İç Denetim Birimi doğrudan Rektörlük Makamına bağlı olarak kurulmuştur.

Rektörlük Makamının 24.01.2019 tarihli Olur'u ile İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur.