Hemşirelik Fakültesi

Program Amaçları ve Program Çıktıları


Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Program Amaçları:
 
Amaç 1. Mezunlarımız birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu nitelikte sağlık bakımı verebilecek yetkinliğe sahiptir.
    -Başarım göstergesi: Mezunlarımızın %80’i mezuniyet sonrası ilk iki yıl içinde, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda hemşire olarak istihdam edilir.
Amaç 2. Profesyonel bir meslek üyesi olarak mezunlarımız, uygulamalarında etik ilke ve yasal düzenlemeleri dikkate alır, etkili iletişim becerilerini, hemşirelik sürecini, kanıt temelli bilgiyi ve bakım teknolojilerini kullanarak ekip işbirliği içinde çalışır.
     -Başarım göstergesi: Mezunlarımızın hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verme,  etik ve yasal ilkelere uyma, iletişim becerileri ve ekip işbirliği içinde çalışma düzeyleri yüksektir (5 puan üzerinden 4 ve üzeri).  Mezunlarımız hemşirelik bakımında kanıt temelli bilgiyi, bakım ve bilişim teknolojilerini orta düzeyde kullanır (5 puan üzerinden 3 ve üzeri).
Amaç 3. Mezunlarımız yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürür.
    -Başarım göstergeleri: Mezuniyet sonrası ilk üç yıl içinde mezunlarımızın %5’i lisansüstü eğitime başlar. Mezunlarımızın en az yarısı bilimsel etkinliklere (kongre, konferans, sempozyum, sertifika programları, kurs, çalıştay, hizmet içi eğitim vb.) katılır.
Hemşirelik Fakültesi Program Çıktıları
1.Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli güncel bilgi, beceri ve tutuma sahiptir.
2. Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgiye ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır.
3. Hemşirelik bakımını, kanıt temelli bilgiyi kullanarak hemşirelik süreci doğrultusunda bütüncül yaklaşımla uygular.
4. Mesleki uygulamalarını etik ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun yürütür.
5. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirirken bakım ve bilişim teknolojilerini kullanır.
6. Birey, aile, toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurar ve işbirliği içerisinde çalışır.
7. Mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel araştırma ve etkinliklerde sorumluluk alır.
8. Mesleki uygulamalarında sorun çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
9. En az bir yabancı dili kullanarak alanına özgü güncel bilgiye ulaşır ve meslektaşlarıyla paylaşır.
10. Kişisel ve mesleki gelişimini sürdürmede yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.