Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Akademik Personel Görev Tanımı

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

 

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Dekan

Üst Yönetici

:

Rektör

Astları

:

Fakültedeki Tüm Öğretim Elemanları ile Tüm İdari Personel

 

Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan, aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 

 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 2. Fakültede eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,
 3. Fakülte akademik ve idarî birim personelleri ile faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi için genel gözetim ve denetim yapmak,
 4. Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 5. Fakültede etkili ve verimli hizmet yürütülmesi için gerekli hâllerde komisyonlar oluşturmak,
 6. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakülte genel durum ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
 7. Taşınırların etkili, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini, kullanılmasını sağlamak,
 8. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
 9. Fakülte yerleşkesinde gerekli zamanda güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,
 10. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, işleri kontrol etme, işini değiştirme, ödüllendirme, cezalandırma, sicil verme, bilgi-rapor isteme ve izin verme yetkisine sahip olmak,
 11. Kanun veya bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR

                                                                                                                                       Dekan

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

 

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Dekan Yardımcısı ( Eğitim Öğretim)

Üst Yönetici

:

Dekan

Astları

:

Birim Öğretim Elemanları ile Tüm İdari Personel

 

Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilir ve en çok üç yıl için atanır. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcıların görevi de sona erer. Ast personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, uyarma ve bilgi isteme yetkisine sahiptir.

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak ve dekanlığa sunmak,
 2. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini ve işleyişini denetlemek,
 3. Öğrencilerin kayıt, ders intibak, ders muafiyetleri ve burs için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve değerlendirmek,
 4. Ders planları, dersliklerin dağıtımı, ders programları ve sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek,
 5. Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, fakülte dışından talep edilecek öğretim elemanlarını tespit etmek, bu konuda dekanı bilgilendirmek,
 6. Dekan olmadığı zamanlarda dekanlığa vekâlet etmek,
 7. Sınavların zamanında yapılması sağlamak,
 8. Bilgisayar laboratuvarı ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
 9. Fakültede öğretim üyeleri, öğrenciler tarafından yürütülen projeleri izlemek ve dekanlığa sunmak,
 10. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci yatay geçiş işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 11. Akademik Personel ve öğrenci disiplin işlemlerini denetlemek,
 12. Kütüphane işlerinin düzenini sağlamak,
 13. Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak, mezunlarla iletişim kurmak,
 14. Öğretim elemanlarına “Öğretimi Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlamak,
 15. Öğrencilere “Öğretimi Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlamak,
 16. Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapmak,
 17. Öğrencilerin sportif ve kültürel etkinlikler kapsamındaki izinlerini ilgili bölüm başkanlıklarına iletilmesini sağlamak,
 18. Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek,
 19. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek,
 20. Öğrenci toplulukları ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek,
 21. Öğrenci staj taleplerini incelemek, staj işlemlerinin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 22. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR

                                                                                                                                       Dekan

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

 

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Dekan Yardımcısı ( İdari Mali İşler)

Üst Yönetici

:

Dekan

Astları

:

Birim Öğretim Elemanları ile Tüm İdari Personel

 

Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilir ve en çok üç yıl için atanır. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcıların görevi de sona erer. Ast personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, uyarma ve bilgi isteme yetkisine sahiptir.

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 

 1. Fakültenin stratejik planı, faaliyet raporu, stratejik plan, yıllık değerlendirme çalışma raporlarını hazırlamak ve dekanlığa sunmak,
 1. Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak,
 2. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek,
 3. İdari personelin disiplin işlemlerini denetlemek,
 4. Akademik - idari personel ofis ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasını sağlamak,
 5. Fakülte ve derslik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
 6. İkinci öğretim görevli personelin belirlenmesi ve denetlenmesini sağlamak,
 7. Dekan olmadığı zamanlarda dekanlığa vekâlet etmek,
 8. Kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak fakülte ihtiyaçları için kaynak sağlamaya çalışmak,
 9. Fakülteye alınacak ya da yaptırılacak malzemelerle ilgili görüşmelerde bulunmak,
 10. Yatırım, program, bütçe tasarısı hazırlayıp önermek,
 11. Laboratuvar hizmetlerinin etkin verimli sürmesini denetlemek,
 12. Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak,
 13. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak,
 14. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak,
 15. Öğretim elemanlarının akademik faaliyet raporlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
 16. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR

                                                                                                                                       Dekan

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

 

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Bölüm Başkanı

Üst Yönetici

:

Dekan, Dekan Yardımcısı

Astları

:

Birim Öğretim Elemanları ile Bölüm Sekreteri

 

Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Ast personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, uyarma ve bilgi isteme yetkisine sahiptir. Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile, gelecek yıldaki çalışma planının belirten bir raporu dekanlığa sunar.

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. maddesinin gereğini belirtilen görevleri yapmak,
 2. Bölümüne bağlı öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmasında dikkate alınmak üzere görüşünü yazılı olarak dekanlık makamına bildirmek,
 3. Bölüm öğretim elemanlarının belirlenen görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek,
 4. Dekanlık ile bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 5. Bölüm ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 6. Eğitim-öğretim yılı sürecinde ayda en az bir defa belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanan bölüm kuruluna başkanlık etmek, kararları uygulamak,
 7. Bölümü temsil etmek üzere fakülte kurul toplantılarına katılmak,
 8. Bölüm ihtiyaçlarını dekanlığa yazılı olarak rapor etmek,
 9. Önceki ayın akademik faaliyet raporlarını sonraki ayın 10’una kadar dekanlığa iletmek,
 10. Her öğretim yılı sonunda bölüm eğitim-öğretim ve araştırma faaliyet raporunu dekanlığa sunmak,
 11. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli sürdürülmesini sağlamak (ders görevlendirme, plan, program, sınav.),
 1. Her öğretim yılı içerisinde sosyal veya bilimsel etkinlik düzenlenmesini sağlamak,
 2. Bölüm laboratuvarlarının etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak,
 3. Fakülte akademik kurulu öncesi bölüm istek ve bilgilerinin dekanlığa iletimini sağlamak,
 4. Ders kayıtlarının düzenli yapılabilmesi için dönem başında Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği dikkate alınarak danışmanlarla toplantı yapmak,
 5. Bölüm derslerine ait sınav sonuçlarının otomasyon sistemine girilmesini sağlamak,
 6. Bölüm Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarının planlanma ve yürütülmesini sağlamak,
 7. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin doğru biçimde ve zamanında dekanlığa iletilmesini sağlamak,
 8. Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak,
 9. Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek,
 10. Öğrenci konseyi seçimlerini yapmak,
 11. Bölümün WEB sayfasının güncellenmesini sağlamak,
 12. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek,
 13. Ders planı ve ders içeriklerinin güncellenerek, diğer üniversitelerle uyumlu hale getirilmesini sağlamak,
 14. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR

                                                                                                                                       Dekan

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

 

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Anabilim Dalı Başkanı

Üst Yönetici

:

Dekan, Dekan Yardımcısı, İlgili Bölüm Başkanı

Astları

:

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

 

Eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birim olan ana bilim dalı başkanı, o ana bilim dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından, o ana bilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve dekan tarafından atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir. Görev süreleri üç yıldır.

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak,
 2. Anabilim dalı ders dağılımlarını dengeli bir şekilde yaparak bölüm başkanına önermek,
 3. Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yaparak, düzenli işleyiş için eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit ederek bölüm başkanlığına iletmek,
 4. Anabilim dalının stratejik planını hazırlamak,
 5. Bölüm kuruluna katılmak,
 6. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR

                                                                                                                                       Dekan

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

 

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Öğretim Elemanı

Üst Yönetici

:

Dekan, Dekan Yardımcısı, İlgili Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

Astları

:

 

 

Yükseköğretim Kanunu’nun 3’ncü maddesine göre; yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarına Öğretim Elemanı denir.

 

Profesör, doçent ve yardımcı doçentler öğretim üyesi; belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlisi ve uzman öğretim yardımcısı; ders vermek, uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanı ise öğretim görevlisi olarak adlandırılır. Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, görevleri bakımından aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidir.

 

Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az 10, öğretim görevlilerinin en az 12 saattir. Yükseköğretim personel kanuna göre 10 saat üzerine profesör için 2, doçent için 4, yardımcı doçent için 8 ve öğretim görevlisi için 12 saat mecburi ders yükü vardır. Öğretim elemanlarının görev yapmaları bölüm başkanı ve dekan tarafından izlenir, denetlenir. Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanır. Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir. Diğer izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremez, ek görev alamaz ve serbest meslek icra edemez.

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,
 2. Bilimsel araştırma, yayım ve seminer faaliyetleri yapmak,
 3. Dekanlığın ve ilgili bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek,
 4. Bologna, Erasmus, Farabi ve Mevlana programları ile ilgili çalışmalara katılmak,
 5. İlgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve danışmanlık yapmak,
 6. Danışmanlığını yaptığı öğrencilerden zamanında kayıt yenilemeyenleri tespit ederek bölüm başkanlığına bildirmek, ekle-sil süresi sonunda ders kayıt formlarını üst yazı ile bölüm başkanlığına teslim etmek,
 7. Faaliyet raporlarını istenilen zamanlarda bölüm başkanlığına sunmak ve dönemlik akademik faaliyetlerini liste halinde bölüm başkanına sunmak,
 8. Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 9. Teknik gezi, sosyal etkinlikler ve öğrenci topluluklarına danışmanlık yapmak,,
 10. 2547 sayılı yükseköğretim kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak,
 11. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

 

GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI DIŞINDA

ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
 2. Sorumlusu olduğu ders ve laboratuvarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak,
 3. Ek ders ödemelerine esas teşkil eden formları zamanında ve eksiksiz olarak bölüm başkanlığına ulaştırmak,
 4. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

 

GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI DIŞINDA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri, ders içeriklerinin hazırlanması ve stratejik plan çalışmalarına katılmak, Ödev, proje vb. değerlendirmelerde, uygulama, laboratuvar vb. çalışmalarda öğretim üyelerine yardımcı olmak,
 2. Araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak,
 3. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak,
 4. İdari konularda verilecek görevleri yapmak.

 

GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI DIŞINDA

UZMAN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Laboratuvar, kitaplık, atölye ve diğer uygulama alanlarında çalışmak,
 2. Laboratuvarların serbest çalışma saatlerini düzenlemek, ihtiyaçları planlayarak zamanında karşılanmasını sağlamak,
 3. Makine ve teçhizat bakımını kontrol etmek, ilgili yazışmaları, raporları ve garanti belgelerini muhafaza etmek,
 4. Bölümü ilgilendiren idari konularda verilecek görevleri yapmak,
 5. Ödev, proje vb. değerlendirmelerde, uygulama, laboratuvar vb. çalışmalarda öğretim üyelerine yardımcı olmak,
 6. İdari konularda verilecek görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR

                                                                                                                                       Dekan