Felsefe Bölümü

Hakkımızda

GENEL BİLGİ

Felsefe, özellikle varlık (metafizik, ontoloji), bilgi/bilim (epistemoloji) ve değer (etik ve estetik) gibi değişmez problemleri yanında bilim felsefesi, teknoloji felsefesi, iletişim felsefesi gibi göreli olarak yeni sayılabilecek alanlarla ve insanın karşısına çıkan her sorunla ilgili bir düşünsel etkinliktir. O bu sorunlar hakkında genel geçer evrensel ve akla dayanan gerekçeli bir düşünce ortaya koymak peşindedir. Bu anlamda felsefe, tarihte uzun dönemler bütün bilimleri temsil eden bir “ilimler sisteminin” adı olduğu gibi bilimlerin felsefeden ayrılmasından sonra da gerek sosyal/beşeri bilimlerin gerekse doğa/fen bilimlerinin temelini teşkil etmekte ve onların vardıkları sonuçları kendi yöntemleriyle tekrar tekrar sorgulayarak “hakikati” bulmaya çalışmaktadır. Felsefeyi oluşturan temel disiplinler (varlık felsefesi, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi, estetik felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi…) düşünüldüğü zaman yaşamın her alanında felsefe söz konusudur ki, bu da eleştirel düşünme becerisini zorunlu kılmaktadır. Bir “yolda olmak, bilgiyi/bilgeliği sevmek (philosophia)” olan felsefe, bilgelik peşinde olan eleştirel düşünmeye açık ilim/bilim öğrencilerini/ taliplilerini beklemektedir.

BÖLÜM HAKKINDA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında açılmış olup, öğrenim süresi 4 yıldır.

BÖLÜMÜN AMACI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe bölümünün amacı, öncelikle sistematik ve eleştirel düşünmeyi öğretebilmektir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için de başta varlık, bilgi ve değer felsefeleri olmak üzere filozofların ortaya koyduğu görüşler ve bunlara yapılan itirazların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir ki, bölümümüz de, bu doğrultuda filozofların başlıca eserleri temel alınarak felsefi mirasın tanıtılması ve temel felsefi problemlerden yola çıkılarak felsefi yöntem ve eleştirel düşünmenin kazandırılmasını hedeflemektedir.  Bu hedef için, aynı zamanda hem milli hem de evrensel düşünceyi tanıyan, problemlere bütünsel bakabilen, disiplinler arası çalışmalara hazır, sorunların çözümü için inisiyatif kullanmaktan çekinmeyen, felsefi tahlil gücüne sahip bireyler yetiştirecek programlar ve etkinlikler hazırlamak da bölümümüzün temel amaçlarındandır.

PROGRAMIN AMACI

Felsefe Bölümü lisans programı, belirtilen amacı gerçekleştirmek için, dört yıllık eğitim süresince, felsefenin çeşitli alanlarına ilişkin tarihsel ve sistematik derslerden oluşturulmuştur. Birinci sınıfta Felsefeye Giriş, Antik Felsefe (Eski Yunan ve Doğu Felsefeleri), Mantık gibi felsefe alanına giriş düzeyinde ve programa hazırlayıcı dersler verilmektedir. 2., 3. ve 4.sınıfları kapsayan yıllarda ise  felsefe tarihi derslerinin yanı sıra Türk Düşüncesi, Devlet ve Toplum Felsefesi, İletişim Felsefesi, Dil Felsefesi, Bilim Felsefesi, Postmodernizm ve Postyapısalcılık, Estetik ve Sanat felsefesi, Çevre ve Teknoloji Felsefesi vb. gibi çağdaş tartışmalara ve konulara yer verilmektedir. Sistemli ve birbirini tamamlayan dersler sonucunda, öğrenciler, felsefeye ilişkin donanımlı bir bilgi birikimiyle eğitimlerini tamamlamalarının yanı sıra sistemli ve doğru düşünme, savlar geliştirebilme ve savlarını savunabilme becerileri kazanmaktadır. Ayrıca felsefe etkinliğinin dersler dışında da sürdürülmesine imkan sağlayan Felsefe Topluluğu, öğrencilerin bölüm içinde ve bölüm dışında felsefe etkinliklerine katılımını düzenlemektedir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.