Erasmus Koordinatörlüğü

Konsorsiyumlar

UNIKOP
Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin koordinasyonu ile, KOP Bölgesi’ndeki 13 üniversite ve 4 kamu kurumu/kuruluşunun ortak olduğu, toplamda 17 ortaklı bir konsorsiyum kurulmuştur. Konsorsiyumun ortakları Ahievran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kırıkkkale Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi’dir. Hareketlilik aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve personelleri yararlanabilecektir. Öğrenci hareketliliği süresi 2 veya 3 aydır. Staj Konsorsiyumu faaliyetine katılmak isteyen her öğrenci kendi kurumuna başvuruda bulunacaktır.

UBESK

Ulusal Tematik Hareketlilik Konsorsiyumu UBESK ile, Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Üniversitelerin yurt dışında staj eğitimine olan ihtiyacına cevap verilmesi istenmektedir. Son yıllarda Ülkemizde Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Yüksekokullar, Fakülteler ve Üniversitelerin kurulması ve öğrenci staj başvuruların genel olarak artması değerlendirildiğinde, sunulan projenin bölge insanına ve üniversiteler arası işbirliğine olan etkisinin arttırılmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin 2-3 ay ile öğretim elemanların 5 gün süreyle uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden faydalandırılması; Yükseköğrenim kurumlarının uygulamalı bilimler fakülteleri ve yüksekokullarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıfta öğrencilerin teorik öğrenimlerini uluslararası piyasa ve sanayi deneyimi ile buluşturarak yerinde öğrenmenin teşvik edilmesi ile öğretim elemanlarının uygulamalı bilimler konusunda araştırmalar yapması ve ülkemizde Uygulamalı Bilimler literatüründe var olan boşluğu doldurma konusunda katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

OSMANGAZİ STAJ KONSORSİYUMU

2020 proje döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından “Osmangazi Staj Konsorsiyumu” adı altında Türkiye Ulusal Ajansı’na başvurusu yapılan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ortağı olduğu proje, öğrencilere yurt dışında staj imkânı sunmak ve üniversite personelinin yurt dışında ders verme/eğitim alma deneyimi kazanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. 2020 döneminin proje bitiş tarihi Mayıs 2022’dir. Konsorsiyumun hedefleri arasında kuruluşların ihtiyaç duyduğu öğrenci profiline uygun öğrencileri seçerek, staj yapmalarını sağlamak ve karşılıklı fayda sağlamak, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve kuruluşlarla işbirliği kurmak, yurt dışında stajını tamamlamış nitelikli ve alanında uzman öğrencileri yetiştirmek, konsorsiyum ortakları arasında güçlü işbirliği oluşturmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL KAMPÜS  KONSORSİYUM PROJESİ
 
   A.KAPSAM&ARKA PLAN
Sürdürülebilir kalkınma paradigması, sadece zengin ve fakir uluslar arasında değil; aynı zamanda toplumların kendi içinde ve kuşaklar arası eşitliğe de ihtiyaç olduğunu; gelecek nesillerin gezegenin kaynaklarını kullanma konusunda eşit haklara sahip olduğunu savunmaktadır.
Bu bağlamda,  ‘sürdürülebilir kalkınmayı’ gelecekteki ve mevcut ihtiyaçlarla tutarlı bir kalkınma biçimi olarak tanımlayan Brundtland Raporu’nda(1987),[1] dünyanın doğal sistemlerinin insan üretimini ve tüketimini destekleyecek sonlu kapasiteye sahip olduğu ve mevcut ekonomik politikaların sürdürülmesinin tüm yaşamın bağlı olduğu doğal sistemlere geri dönüşü olmayan zararlar vereceği özellikle belirtilmektedir. Buna göre raporda sürdürülebilir kalkınma kavramı, ekonomik büyümenin dünyanın doğal sermayesi ve ozon tabakası ve iklim sistemi gibi hayati doğal destek sistemleri pahasına gerçekleşmeye devam edemeyeceğini, bunun yerine, dünya ekonomisinin radikal olarak verimli enerji kullanması, fosil yakıtlardan yenilenebilir doğal kaynak yönetimine daha fazla dayanması, dünya nüfusunu mümkün olan en düşük seviyede dengelemeye gitmesi ve dünya tüketimine bazı sınırlar koyulması gerektiği üzerine kurulmaktadır.
Bu ihtiyaçların giderilmesi ise ülkeler arası işbirliğini gündeme getirmektedir. Bu işbirliği farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu proje ile bir staj konsorsiyumu kurularak, Türkiye’den yurtdışına belli sürelerde staj kapsamında gönderilecek insan kaynağının özellikle çevrenin korunması, çevreye duyarlı/uyumlu politikalar üretilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmayı esas alan çeşitli kurum/kuruluşlara  yönlendirilmesi ve elde edilen tecrübe ve çıktıların paylaşılmasıyla, uzun vadede bunların hem proje başvurucusu kuruluş olan Selçuk Üniversitesi’nin uygulamalarına hem de proje ortaklarının uygulamalarına aktarılması amaçlanmaktadır.
      B. Proje Detayı&Aktiviteler
Konsorsiyum projesinin kısa vadede Türkiye’den yurtdışına belli sürelerde staj kapsamında gönderilecek insan kaynağının özellikle çevrenin korunması, çevreye duyarlı/uyumlu politikalar üretilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmayı esas alan çeşitli kurum/kuruluşlara  yönlendirilmesi temel hedefine hizmet etmesi hedeflenmektedir. Proje uzun vadede ise yeşil kampüs oluşturularak elde edilen çıktıların ve iyi uygulama örneklerinin proje başvurucusu kuruluş olan Selçuk Üniversitesi’nin eğitim müfredatına ve  uygulamalarına aktarımı/adaptasyonunun sağlanması  ve konsorsiyum ortaklarına aktarımını ve  iyi bir konsorsiyum uygulama örneği olarak diğer kurumlar ile deneyimlerin paylaşılması, daha fazla konsorsiyum kurulması konusunda destek olma ve işbirliği  kültürünü Avrupa boyutunda desteklemeyi hedeflenmektedir.
Projeden elde edile çıktıların paylaşılması ve projenin yaygınlaştırılması üzerine tüm paydaşların katıldığı çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştayda konsorsiyum hakkında yüzyüze bilgilendirme sunumları yapılacak. Çalıştaylardan elde edilen bilgiler web sitesinde, sosyal medya hesaplarında, yerel-ulusal medyada duyurulacaktır. İyi uygulama örneği olarak erasmus days etkinliklerinde projenin kapsamına yer verilecektir. Yerel ve bölgesel düzeyde projeden haberdar olunmasını sağlamak için dijital yayınlar, yerel medya kanalları kullanılacaktır.
Sürdürülebilirlikle ilgili proje faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, uygulama geri bildirim sistemine dayalı olacaktır. Geri bildirim, ilgili kurum koordinatörleri tarafından dikkatlice analiz edilecek ve proje konsorsiyumu ile tartışılacaktır (proje toplantıları sırasında veya çevrimiçi konferanslar aracılığıyla). Kurum koordinatörleri, hareketlilik sırasında sağlanan geribildirime dayalı olarak iyileştirmeler için net adımlar ve odak alanları tanımlamaları beklenecektir.
      C. Konsorsiyum Paydaşlar
Selçuk Üniversitesinin koordinatörlüğünde; Necmettin Erbakan Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Karatay Üniversitesi; Konya Ticaret Odası ve Karatay Belediyesi Ve Sürdürülebilir Çevre Vakfı işbirliği ile yapılması planlanmaktadır.
Seçilen Staj Konsorsiyum ortakları; söz konusu projenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, projenin amacına ve beklediği sonuca ulaşabilmesi için gerekli olan ekibin oluşturulması, hazırlık faaliyetlerinin tamamlanması, personel istihdamı ve personele eğitim verilmesi gibi konularda donanımlı, sürece doğrudan fayda sağlayacak, tecrübe ve uzmanlık aktarımı ile katkıda bulunabilecek kurum ve kuruluşlardır. Bunun yanı sıra paydaşların faaliyet alanı, proje hedefleri, amaç ve hedefleri ile de uyumludur.