Erasmus Koordinatörlüğü

Giden Öğrenci Staj Hareketliliği
Staj Hareketliliği:

Giden Öğrenci Staj Hareketliliği Nedir?
Erasmus+ Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı; kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini kavramasını; demokratik hayata ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını amaçlamaktadır.
Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.
 
 
Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.


Çeşitli staj imkanları için aşağıdaki internet sayfalarını takip edebilirsiniz. Bu sayfalardan bulacağınız ilanlar konusunda dikkatli olmanız tavsiye edilir. Sizden herhangi bir sebeple para isteyen kişilere itibar etmeyiniz.


                                                          
Süresi Nedir?
Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir.
Başvuru

* Kimler Başvurur?
• Başvuran öğrenciler, bir yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim kademelerinden herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı bir öğrenci olmalıdır.
 
• Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı aranmaz; birinci sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir. Bu öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.
 
• Son sınıf öğrencileri programdan faydalanabilmektedir. Mezun durumdaki öğrenciler, son eğitim-öğretim yılı süresince kendi yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl (12 ay) içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır. Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da kapsamaktadır.
 
• Başvuruda bulunmak için gerekli olan genel not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 şeklindedir.
 
 • Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.
      • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından         faydalanmasına engel değildir. 
Staja Giden Öğrenci Online Başvurusu

Başvuru için Gerekli Evraklar:
 
 • Online Başvuru formunun doldurulması
 • Staj yapılacak kurumdan alınan kabul/davet mektubu
 • Dil yeterlilik belgesi
 • Öğrenci İşlerinden alınacak ıslak imzalı transkript
 • Öğrenci Belgesi
 • Europass CV – (https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae sayfasından kendi CV’nizi oluşturabilirsiniz)
 • Diğer tamamlayıcı belgeler (şehit/gazi yakınlığı, engellilik
Yabancı Dil Sınavı

         Örnek sorular için tıklayınız.
 
Asil ve Yedek Adayların Belirlenmesi

Başvuruların Değerlendirilmesi:
 • Akademik ortalamanın %50’si ve dil puanın %50si alınır.
 • Aynı öğretim kademesi içinde (lisans/yüksek lisans/doktora) Erasmus+ öğrenim ve/veya staj faaliyetlerine katılan öğrencilerden her bir katılım için 10 puan azaltılır.
 • Hareketliliğe seçildiği halde vaktinde feragat bildirmeksizin hareketliliğe katılmayan öğrencilerden 10 puan azaltılır.
 • İki hareketlilik türüne birden başvuruda bulunan öğrencilerden tercih ettiği hareketlilik türü için 10 puan azaltılır.
 • Hareketliliğe seçilen öğrencilerden hareketlilikle ilgili toplantı/eğitimlere mazeretsiz katılmayanlar tekrar hareketliliğe başvurduklarında 5 puan azaltılır.
 • Başvuru esnasında staja gideceği kurumdan kabul mektubu sunan öğrencilere akademik ortalama ve dil puanının %50'si alındıktan sonra 10 puan eklenir.
 • Akademik ortalama ve dil puanının %50’si alındıktan sonra şehit ve gazi çocuklarına 15 puan eklenir.
 • Akademik ortalama ve dil puanının %50’si alındıktan sonra engelli öğrencilere 10 puan eklenir.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında hakkında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 10 puan eklenir.
 • Bütün adayların puanları hesaplandıktan sonra kontenjanlara göre asil ve yedek adayların listesi internet sayfamızda duyurulur.
 Hibe
Öğrenciler hibe desteğiyle veya hibe desteği olmaksızın Erasmus+ Staj hareketliliğinden faydalanabilirler. Her iki durumda da öğrencinin başvuru yaparak aday seçim sürecine dahil olması gerekmektedir. Başvuranlar arasından not ortalaması ve dil puanına göre belirlenen listede asil adaylar hibe almaya hak kazananlar olarak duyurulacaktır.
Hibe almaya hak kazanan adaylara hibeleri Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen miktarlarda günlük olarak hesaplanarak hareketlilikten önce %80’i, hareketlilikten sonra %20’si olacak şekilde sağlanır.
Hibe desteğinin verilebilmesi için staj süresinin en az 60 gün en çok 12 ay olması gerekmektedir*.
Verilecek hibe katkı niteliğindedir ve öğrencinin staj süresince bulunduğu ülkedeki ihtiyaçlarının tamamını karşılamayabilir.

Ülkelere göre hibe miktarları: (Fiziksel hareketlilik sürecindeki olağan hibe miktarı)

 
Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)                    (2020 ve öncesi ) Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€) (2021 ve 2022 yıllarının projeleri)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, İsveç, Lihtenştayn, Norveç, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs, Hollanda, Malta, Portekiz 600 750
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Makedonya, Türkiye  
400
600
 
 

 

*Hibe miktarları yıldan yıla değişiklik gösterebilir.
*En az 60 gün en fazla 12 ay staj süresi olmasına rağmen, Erasmus Koordinatrörlüğü daha fazla öğrencinin harketlilikten yararlanabilmesi için staj süresini en az 60 gün olacak şekilde kısıtlayabilir.