Erasmus Koordinatörlüğü

Akademik Tanınma

Akademik Tanınırlık Sistemi ve Prosedürü

TANINMA 

Öğrenciler, gideceği üniversitedeki alacağı dersleri gösteren öğrenim anlaşmasını Bölüm Erasmus Koordinatörü ile birlikte hazırlar. Anlaşma üzerindeki alınan derslerin AKTS kredileri toplamı en az 30 olmalıdır. Daha sonra ilgili birim, anlaşmayı, onaylanmak üzere Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü/Meslek Yüksekokulu yönetimine teslim eder. Ardından anlaşma, öğrenci ayrılmadan önce, karşı üniversiteye Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gönderilir. Eğer anlaşma üzerinde herhangi bir değişiklik yapılırsa, yukarıda belirtilen yetkililerce tekrar onaylanması gerekmektedir. Öğrenci, dönüşte karşı kurum tarafından onaylanan ve orada aldığı dersleri gösteren not dökümünü teslim etmek zorundadır. Dersler öğrencinin not dökümüne oradan aldığı not dökümünde göründüğü şekilde işlenir ve öğrenciye akademik tanınırlık belgesi hazırlanır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde;
  1. Akademik Değişim Programları ile yurtiçi ve yurt dışı üniversitelerden ders almış öğrenciler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Bu öğrencilerin değişim programında almış oldukları dersler; öğrenim çıktıları dikkate alınarak, kayıtlı olduğu programın ders planındaki dersler kısmına değişim programında aldığı ders aldığı haliyle ile transfer edilir.
  2. Akademik Değişim Programındaki birden fazla dersin, kayıt olduğu programın ders planında bir derse karşılık gelmesi halinde derslerin AKTS değerlerine bakılmaksızın, NEÜ’deki dersin AKTS değeri ve derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak intibak yapılır.
  3. Akademik Değişim Programında alınıp başarısız olunan ders, kayıt olduğu programın ders planındaki ismi, kodu ve FF notu ile işlenir.
  4. Öğrenci Değişim Programı kapsamında alınan notların geç gelmesi nedeniyle kayıt yenileme işlemi geciken öğrencilerin derse yazılma işlemi ilgili Kurul Kararına istinaden yapılır.
  5. Erasmusa kabul edilen öğrenci NEÜ öğrenci sistemine “Erasmus giden/gelen” olarak işlenir.
Aynı Yönetmeliğin Başarı notunun tespiti: MADDE 14 – (1) Başarı notu, genel/bütünleme sınavından sonra, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı alınıp dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilerek belirlenir. Ancak geçme notu olan CC karşılığı 50 puanın altında olamaz. (2) Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

a)
 
PUANLAR  NOTLAR   KATSAYILAR
     
 90-100  AA 4.00
    85-89      BA 3.50
75-84  BB 3.00
70-74  CB 2.50
 60-69   CC 2.00
 55-59   DC 1.50
 50-54   DD
1.00
40-49  FD 0.50
      0-39 FF 0.00
--- F 0.00

b) Bunlardan;

1) DD, FD, FF: Başarısız notları,
2) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı bulunmayan öğrenciyi,
3) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görürken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları programda aldığı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri, ifade eder.

Kamsamında değerlendirilir.
Üniversitemiz Not Dönüşüm Tablosu