Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tarihçe

Tarihçe

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD), faaliyetlerine 3 Mart 2004 Tarih ve 2004/049 sayılı Fakülte Yönetim kurulu kararı ile başlamıştır. Çağdaş tıp eğitimi anlayışı içerisinde ülke gereksinimleri ve Meram Tıp Fakültesi amaç ve hedefleri doğrultusunda hekim yetiştirilmesine katkı vermek için çalışmalarını multidisipliner bir şekilde sürdürmektedir.

Anabilim Dalı, Temel Tıp Bilimleri Bölümü altında Tıp Fakültesi öğrencilerini eğitimlerinin ilk 3 yılında klinik eğitimlerini tamamlayacakları ileriki yıllara en iyi şekilde hazırlamayı amaç edinmiştir.

Ronald Harden ve arkadaşlarının belirlediği tıp eğitiminde müfredat oluşturma ve geliştirmede güncel yaklaşımları özetleyen “SPICES” Modeli,  tıp eğitiminin öğrenci merkezli (S-student-centered), probleme dayalı (P-problem-based),  entegre (I-integrated),  topluma dayalı (C-community-based), seçmeli (E-electives) ve belli bir programa göre (S-systematic) şekillenmesi gerektiğini söyler.

Türk Tabipleri Birliği de “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2010”da benzer şekilde öğrenci sayılarındaki artış, yoğun emek, zaman, yer gereksinimi, organizasyon sorunları, performans sistemi ve eğiticilerin iş yükündeki artış gibi nedenlerle küçük grup etkinliklerinin uygulanması güçleşmekle birlikte, öğrenci merkezli bu uygulamaların her türlü çabayı göstererek özveriyle sürdürülmesinin öğrencilere bilgi, beceri kazandırmanın yanı sıra bir öğretim üyesi ile yakın ilişki kurulması yoluyla (rol modellik) kazanılacak tutum ve davranışlar açısından da önemine vurgu yapılmaktadır. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK), “Tıp Fakülteleri, mezunları için yetkinlikler listesi oluşturmalı ve bu yetkinlikler mezuniyet öncesi eğitime ayrılan süreye uygun ölçüde, hekimliğin tüm yönlerini kapsamalı; temel ve klinik bilimler ile ilgili bilgi ve becerilerin yanı sıra hekime yakışır tutum ve davranışın kazandırılması için davranış bilimleri, sosyal bilimler ve insani bilimlerden de yararlanılmalıdır” demektedir.

Hekim öğretendir ve fakülte öğretim üyelerinin temel görevi eğitimdir. Geleceğin hekimlerinin yetiştirilmesinde öğretim üyelerinin deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanılması, ders içeriklerinin meslek pratiğine ve toplumun ihtiyaçlarına göre planlanması ve eğitim sırasında yetişkin eğitimi tekniklerinin kullanılması, interaktif eğitim teknikleri ile günümüz neslinin öğrenme şekline uygun bir biçimde derslerin işlemesi önem taşımaktadır. Tüm bu sayılan görüşler ışığında Meram TEBAD, sınırlı sayıda kadrosu ve tıp eğitimine katkıda bulunmak isteyen tüm fakülte hocalarının üstün gayretleri ile 10 yıldan bu yana eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmektedir.

TEBAD, üniversitemiz ve fakültemizin katkıları ve Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) ile birlikte 6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında Uluslararası katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu’nu (UTES2015) başarıyla gerçekleştirmiştir. Tıp eğitiminde teknoloji kullanımı ana temalı sempozyuma konularında uzman iki önemli yabancı akademisyen konuk davet edilmiş, çok sayıda katılımcı ve fakültemiz öğrencilerinin özverili gayretleri ile başarılı bir bilimsel etkinlik ortaya konulmuştur.