Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İdari Personel Görev Tanımı

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Fakülte Sekreteri

Üst Yönetici

:

Dekan, Dekan Yardımcıları

Astları

:

Tüm idari personel

Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri dekan ve dekan yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organize eder. Dekanın onayından sonra büro ve iç hizmet görevi yapan çalışanlar arasındaki iş bölümü fakülte sekreterince yapılır. Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder. Kurum/kuruluş ve şahıslardan dekanlığa gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar. Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. Mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır ve tahakkuk işlerinin takibini yapar. Fakültenin idari hizmetlerini yürütür.

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak,
 2. Fakültenin tüm idari personelinin verimli, düzenli ve koordineli çalışmasını sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi yapmak,
 3. Personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,
 4. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların kaydını ve yapılmasını sağlamak,
 5. Akademik personel alımında başvuru, sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak,
 6. Eğitim-öğretim için gerekli araç-gereç ve malzemelerin zamanında temini, dağıtımı, bakım ve onarımını sağlamak,
 7. Fakülte bina ve tesisleri ile makine ve teçhizatın bakım onarımı için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 8. İlgili dekan yardımcısının onayıyla fakültenin işlerini aksatmayacak şekilde idari personelin izinlerini düzenlemek ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygulamak,
 9. Fakülte kurulu ve yönetim kurullarına katılarak raportörlük yapmak, alınan kararları yazmak, dağıtımı ve dosyalanmasını sağlamak,
 10. İdari bina ve dersliklerde düzeni ve temizlik hizmetlerini kontrol etmek, fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamak,
 11. Gerçekleştirme görevlisi olarak işlemleri yapmak ve mali yükümlülükleri yerine getirmek,
 12. Dekan veya dekan yardımcılarının imzasına sunulacak yazıları parafe etmek,
 13. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,
 14. Fakültenin resmi açılışlar, tören ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıklarını yapmak,
 15. Fakültede eğitim-öğretim etkinliklerinin güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak,
 16. Evrakların arşivlenmesini sağlamak,
 17. Onay gerektiren evrakları tasdik etmek,
 18. Öğrencilerin sağlık merkezine sevk işlemlerini yapmak ve gelen sağlık raporlarının ilgili öğretim elemanına ulaştırılmasını sağlamak,
 19. Fakülte bütçe taslaklarına ilişkin ön çalışmaları yapmak ve işlemleri takip etmek, bütçe kullanımında gerekli tedbirleri almak üzere dekan ve yardımcılarına yardım etmek,
 20. Akademik ve idari birimler ile dersliklerin dış temizliğini, bakımını, takip edip kontrol ve yapımını sağlattırmak,
 21. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Dekan Sekreteri (Özel Kalem)

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

Dekanın görüşme, kabul ve diğer işlerini yürütür. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilir. Aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Dekanın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek, randevu isteklerini düzenlemek,
 2. Dekanın özel ve resmi haberleşmelerini ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yerine getirmek,
 3. Dekanın özel ve kurumsal dosyalarını tutmak ve arşivlemek,
 4. Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi önemli toplantıları dekana hatırlatmak,
 5. Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip etmek,
 6. Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlamak ve ilgililere dağıtımını sağlamak,
 7. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
 8. Dekanlıkta ihtiyaç duyulan araç-gereç ve ikram malzemesinin teminini sağlamak,
 9. Sekreterliğin sürekli temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak,
 10. Basın ve yayın organlarını izleyerek ilgili konuları dekana bildirmek, bu yayınları saklamak,
 11. Gönderilen yazıları dekana imzalatıp ilgili birimlere göndermek,
 12. Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel kalmalarını sağlamak,
 13. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Bölüm Sekreteri

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Bölümde giden ve gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işlemek, yazışmaları yapmak ve dosyalamak,
 2. Bölüm başkanlığı yazışmalarını yapmak ve gereken yazıları gününde ilgili yere teslim etmek,
 3. Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurmak,
 4. Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını ve sınav sonuçlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, öğretim elemanlarının haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlamak,
 5. Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapmak, süresi dolanları kaldırmak,
 6. Öğretim elemanlarına sınav programlarını iletmek,
 7.  Toplantı duyurularını yapmak,
 8. Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletmek,
 9. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını dekanlığa bildirmek,
 10. Muafiyet dilekçelerinin bölüm muafiyet komisyonu tarafından incelemesini sağlamak,
 11.  Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurmak,
 12. Bölüm başkanlığına gelen postaları teslim etmek,
 13. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek,
 14. Öğretim elemanlarından sınav sonuç listesini ve bütünleme sınavı sonrası sınav zarflarını imza karşılığı teslim almak, saklamak,
 15. Bölüm Kurulu Kararlarını ve üst yazılarını yazmak,
 16. Evrakları ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim almak,
 17. Bölüm dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak,
 18. İntibak ve muafiyet Komisyonu raporlarını hazırlamak,
 19. Staj için başvuru yapan öğrencilerin SGK başvuru işlemleri için kişi bilgilerini toplamak (Nüfus cüzdanı fotokopisi, adres bilgileri, işyeri kabul evrakları), staja başvuru yapan öğrencilerin SGK’den Sigorta İşe Giriş Bildirgesini (öğrencinin bilgileri) hazırlamak ve çıktılarını almak,
 20. Staja başvuran öğrencinin “Aylık Prim Hizmet Belgesi” nin doldurmak, Stajyer öğrencinin prim ödeme listesini doldurmak, ödeme emri belgesini düzenlemek,
 21. Staj bitiminde her öğrenci için “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ni düzenlemek ve her öğrenci için ayrı ayrı çıkış yapmak ayrıca staja başlama ve bitiş tarihlerinin takip edilerek sigorta giriş-çıkışlarının gününde işlenmesinin takibini yapmak,
 22. Staj dosyalarını arşivlemek,
 23. Normal ve ikinci öğretimde derse giren öğretim elemanlarının hazırladığı puantajları düzenleme sonrası muhasebe birimine göndermek,
 24. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek,
 25. Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek,
 26. Öğretim elemanlarının ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri (sınav zarfı, kalem vb.) ile ders aracını (tepegöz, projeksiyon) sağlamak,
 27. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Yazı İşleri Bürosu

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Fakültenin iç ve dış yazışmalarına tarih ve sayı numarası vermek, yazışmaları yapmak, zimmet karşılığında teslim etmek ve arşivlemek,
 2. Fakülte ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak,
 3. Fakültede oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapmak,
 4. Faaliyet afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütmek,
 5. Akademik-idari personel ve öğrenci dilekçelerini ilgili birimlere zimmet karşılığında teslim etmek,
 6. Fakültedeki akademik-idari personelin posta evraklarını teslim alarak dağıtım işlerini sağlamak,
 7. Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ile kazanılan ödüllerin listesini tutmak,
 8. Akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 9. Gizli yazışmaları takip etmek ve saklamak,
 10. Yurtiçi ve Yurtdışı yolluk ve yevmiyeli görevlendirmelerin yazışmalarını yapmak,
 11.  Ders görevlendirmeleri ile ilgili yazıları yazmak,
 12. Fakülte Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını yazmak ve imzaların tamamlanmasını sağlamak, kararları ilgili kişilere bilgilendirmek amacıyla duyurmak ve dağıtımlarını yapmak, karar defterlerine yapıştırılması işlemlerini yapmak,
 13. Soruşturma ve disiplin kurulları ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,
 14. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Personel İşleri Bürosu

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuat ve değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek,
 2. Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek, istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak, bilgilerin arşivlenmesini yapmak,
 3. Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,
 4. Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak, ilgililere e-posta yoluyla gerektiğinde yazı ile duyuruları yapmak,
 5. Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek,
 6. Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
 7. Fakülte kurullarına üye seçim işlemlerini takip etmek,
 8. Akademik ve idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirmek, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine vermek, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak,
 9. Aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin işlemleri yapmak,
 10. Görevde yükselme sınavlarını duyurmak ve takip etmek,
 11. Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,
 12. Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek,
 13. Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek,
 14. Personelin SGK işlemlerini yürütmek (Atama ve askerlik ile ilgili girişleri ve çıkışları) takip etmek,
 15. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Öğrenci İşleri Bürosu

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişikliklerini takip etmek, duyuruları yapmak,
 2. Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlamak ve dekanlık makamına sunmak,
 3. Öğrencilerle ilgili her türlü evrakları arşivleme, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişki kesme, burs başarı belgesi, geçici mezuniyet belgesi, diploma, öğrenci disiplin soruşturma sonucu vb. hazırlamak,
 4. Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak,
 5. Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapmak,
 6. Fakülteye yeni kayıt yaptıran ve ek kontenjan öğrencilerinin her türlü yazışmalarını yapmak,
 7. Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapmak,
 8. Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak,
 9. Öğrencilerin askerlik belgelerini şubelerine ulaştırmak,
 10. Her yarıyıl sonunda öğrenci ders ve bölüm başarı oranlarını tanzim etmek
 11. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölüm ve öğrencilere bildirmek,
 12. Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapmak,
 13. Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapmak,
 14. Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak,
 15.  Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek,
 16. Yeni ve eski öğrencilerin lise diplomalarının takip ederek lise müdürlükleri ile yazışmalarını yapmak,
 17. Tek ders öğrencilerinin tespit edilmesi ve ilgili işlemlerin takibini yapmak,
 18. Bölümlerde onur-yüksek onur, yüzde on öğrencilerinin tespitini yapmak,
 19. Sınav programlarını dekanlık panosunda ilan etmek,
 20. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek
 21. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girmek,
 22. Çift anadal, yandal, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, uluslararası öğrenci, özel öğrenci, ERASMUS koşullarımızı, kontenjanlarımızı ve başvuru şartlarını derlemek ve zamanında duyurularını yapmak, şartları uygun olanların durumlarının görüşülmesi için ilgili yönetim kurullarına sevkini yapmak,
 23. Öğrenci durumlarının kaydında gözüken aksaklıkların ve noksanlıkların giderilmesini sağlamak,
 24. Mezun aşamasındaki öğrencilerin geçici mezuniyet evraklarını hazırlamak,
 25. Öğrenci işleri Daire Başkanlığı ile iletişim halinde bulunmak, istenen evrakları hazırlamak ve takip etmek,
 26. Üniversitemizin akademik ve idari birimler ile diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları her türlü istatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmelerini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
 27. Kurumlardan gelen burslarla ilgili duyuruları yapmak, belgeleri hazırlamak,
 28. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Satın Alma İşleri Bürosu

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 

 1. Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, malzemelerin (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım-onarım malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım-bakımları vb.) ihale ile satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapmak,
 2. Satın alma talep formlarını hazırlamak, mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek,
 3. Satın alma şekline göre yazışmaları yapmak.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması),Piyasa Araştırma Tutanağını hazırlamak, kontrol ve onay almak,
 4. Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütmek,
 5. Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışmak,
 6. Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip etmek,
 7. Fotokopi, Teksir, Printer vb. gibi makinelerin tamirinin yaptırılmasında evrakları hazırlamak,
 8. Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim etmek,
 9. Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamak,
 10. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,
 11. Fiyat araştırma listesini hazırlamak, firmalardan teklif almak, uygun bulunan firmadan malzemelerin alınması için faturasını kestirmek, malzemeleri almak ve depoya girişlerini sağlamak, ödeme için evrakları hazırlamak,
 12. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapmak,
 13. Fotokopi, Teksir, Printer vb. gibi makinelerin tamirini yaptırıp evraklarını hazırlamak, ödeme yapmak,
 14. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Muhasebe Bürosu

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 

 1. Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak,
 2.  Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak,
 3. Akademik ve İdari Personelin fazla mesai veya İkinci Öğretim mesaisinin hesaplamasını yapmak,
 4. Fakültenin muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve giden evrakların takibini yapmak,
 5. Tüm personelin belgelerini kontrol ettikten sonra geçici veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapmak ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek,
 6. Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek,
 7. Akademik ve idari personele ait tedavi giderleri ödeme emirlerini hazırlamak,
 8.  Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerini internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek,
 9. Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
 10. Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlamak,
 11. Fakülte bütçesi hazırlıklarını yapmak,
 12. Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak,
 13. Elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak
 14. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakların hazırlanması takibini yapmak,
 15. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapmak,
 16. Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesaplarını tutmak, kesintiler ile ilgili işleri yapmak, sonuçlandırmak ve ilgili birimlere iletmek,
 17. Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,
 18. Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,
 19. Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlamak,
 20. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Taşınır Mal Kayıt - Kontrol

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerini talimatlara göre yürütmek,
 2. Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemlerini yürütmek,
 3. Birimlerin ihtiyacına göre Taşınır İstek belgelerini düzenlemek, kontrol edip imza altına almak, malzemelerin dağıtılmasını sağlamak ve çıkış işlemini yapmak,
 4. Birim dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak,
 5. Uygunluk onay işlemlerini yapmak,
 6. Malzeme sayım işlemlerini yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapmak,
 7. Mali yılsonunda evrakları tasnif edip dosyalayarak birim arşivine kaldırmak,
 8. Mali yılsonunda sayım cetvellerini hazırlamak,
 9. Her yılın en geç ocak ayı sonunda oda zimmet listelerini güncellemek/hazırlamak,
 10. Üçer aylık tüketim çıkış raporlarını hazırlamak,
 11. Satın alınan taşınırlar teslim alındıktan sonra taşınır kod listesindeki hesap kodları itibarıyla Taşınır İşlem Fişi düzenlemek,
 12. Dayanıklı dayanıksız malzemelerin girişlerini yapmak, Girişi olan dayanıklı taşınırların girişlerini yapmak ve sicil numarası vermek,
 13. Projelerden alınan taşınırları kaydetmek,
 14. Oda, Laboratuvar, Koridor, Sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için Dayanıklı Taşınır Listesini oluşturmak, zimmet listelerini hazırlamak ve güncellemek,
 15.  Kaybolma, Fire, Çalınma, Devir vs. Durumlar İçin kayıtlardan düşmeyi yapmak,
 16. Malzemelerin Demirbaş Malzeme veya Sarf malzeme defterine aktarılmasını sağlamak,
 17. Demirbaş malzemeleri numaralandırmak ve durumlarını takip etmek,
 18. Sene sonu itibariyle alınan sarf malzemelerin ve mevcut bulunan demirbaş malzemelerin icmal listelerini hazırlamak, kontrollerini yapıp imzalayıp onaylamak ve göndermek,
 19. Eksik malzemelerin alınması için malzeme listesini belirlemek,
 20. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip etmek,
 21. Malzemelerin girişlerini yapmak, çıkış işlemini yapmak,
 22. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletmek,
 23. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 24. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak,
 25. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,
 26. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Teknik Hizmetler

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Laboratuvarı ve açık alan çalışmalarını öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır etmek,
 2. Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, ölçümleme, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait kayıtları tutmak,
 3. Sorumlusu olduğu laboratuvarlar için sorumlu kişilerin talep ettiği bilgileri vermek
 4. Bina, laboratuvar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri Fakülte Sekreterliği’ne bildirmek ve tamirine çalışmak,
 5. Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için ilgili bölüm başkanlığından onay alarak bunları yapmak veya yaptırmak,
 6. Teknik konularda öğrencilere yardım etmek,
 7. Yanlış kullanımlara karşı koruma sağlamak,
 8. Laboratuvarlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak,
 9. Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
 10. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Şoför

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dâhilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.
 1. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak.
 2. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek.
 3. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken, bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek 
 4. Amirince verilecek benzer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

Hizmetliler

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 1. Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve sağlığa uygun olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,
 1. Sınıf, laboratuvar, koridor gibi alanların havalandırılması,
 2. Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
 3. Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları yüksekokul sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.
 4. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar
 5. Hizmetli görev bakımından Fakülte/ Sekreterine karşı sorumludur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan      

 

 

 

 

T.C.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Görevi

:

İdari İşler

Üst Yönetici

:

Dekan, Fakülte Sekreteri

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 

 1. Teknik elemanların sevk ve idarelerini yürütmek,
 2. Yardımcı personelin sevk ve idaresini yürütmek,
 3. Yardımcı personelin sorumluluk alanlarının günlük kontrolünü yapmak,
 4. Fiziki alanların sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için kontrolleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 5. Fakülte sorumluluğundaki alanın çevre düzenini sağlamak ve temizliğini yaptırmak,
 6. İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,
 7. Fakültede ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak,
 8. Her türlü toplantı, tanıtım ve organizasyonlara alt yapı desteği sağlamak,
 9. Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 10. Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve makam talimatlarını takip etmek ve zamanında uygulamak,
 11. Fakültenin tüm birimlerinin yangın, su bakımı vb. felaketler ile hırsızlıklara karşı güvenliği için her türlü tedbiri almak, olabilecek eksiklikleri önceden tespit ederek birim amirine bildirmek,
 12. Amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN: Prof. Dr. Ahmet AKDEMİR   

Dekan