HABERLER

KAMUOYU DUYURUSU

07.09.2020

Bugün bazı basın yayın organlarında, Üniversitemizle ilgili hukuki mesnedi bulunmayan asılsız iddialar yer almıştır.

Gazetecilik mesleki etik ve sorumlu gazetecilik ilkeleri gereği gerçekle ilgisi olmayan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Doğrusu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şöyle ki;

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 5 şef, 5 memur, 1 mühendis, 1 avukat, 3 tekniker ve 1 teknisyen kadrosu için 17 Mart 2020 tarihinde Üniversitemiz personeline duyuru yapılmış ve tüm süreç ilgili mevzuat hükmüne uygun şekilde yürütülmüştür.

17 Haziran 2020 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı yapılmış başarılı olan adaylarla mezkur yönetmelik doğrultusunda 27 Ağustos 2020 tarihinde sözlü sınav yapılmıştır.  Sözlü sınavda, ilgili yönetmeliğin 16. maddesi gereği adayların sınav konularına ilişkin mevzuat bilgi düzeyinin yanında; yöneticilik becerileri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı dikkate alınmıştır. Adayların sözlü sınavı ilgili komisyonumuzca objektif bir şekilde değerlendirilmiş, tutanakla kayıt altına alınmış ve 28 Ağustos 2020 tarihinde yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan “Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir” hükmüne göre adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıyla sonuçlar ilan edilmiştir. Sınav sonucuna itirazların 5 iş günü içinde yapılabileceği belirtilmiş ancak bu süre içerisinde herhangi bir itiraz gerçekleşmemiştir.

5 adet Şef pozisyonu için 73 personel başvuru yapmış, başarılı olan adaylardan kadro sayısının 5 katı olan 25 aday, başarı sıralamasına göre sözlü sınava alınmıştır. Ne söz konusu haberde adı geçen üç personelimiz, ne de diğer personelimizden hiç biri, tanıdık ya da akraba ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmemiştir. Üniversitemizdeki ilgili komisyon, tüm süreci tamamen şeffaf ve liyakat esasına göre yürütmüştür. Görevde yükselme yazılı sınavı düşük olarak değerlendirilen personel, sözlü sınav için gerekli olan barajı geçmiş yeterliliktedir ve haberde ifade edildiğinin aksine torpilli değil, değerlendirme kriterlerine uygun adaylardandır.

Aynı kurumda birbirini tanıyan ya da akrabalık ilişkileri olan kişilerin görev yapmasında ve görevde yükselme sınavına katılmasında herhangi bir hukuki engel olmadığı gibi kişilerin birikimlerini, gelişimlerini ve yetkinliklerini çalıştıkları kurumlarda yükselmek sureti ile hizmet olarak sunabilmelerinden daha tabii bir şey yoktur. Deneyim ve emeklerin linç edilircesine “tanıdık” yaftalaması ile göz ardı edilmesi, ülkemizin nitelikli insan gücü ve kaynaklarının kamu yararına değerlendirilememesi gibi bir olumsuzluğu doğurmakla birlikte, bireysel özgürlük hakları ve fırsat eşitliği ilkesinin çiğnenmesine de neden olur. Bu bağlamda eşitlik ilkesi gereği hak kazanan tüm personelimiz sözlü sınava alınmış ve tamamen objektif bir şekilde değerlendirilmiştir.

Tüm bunlarla birlikte, söz konusu haberde adı geçen personelimizden Mehmet SANER, 14 yıl hizmeti bulunan Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurudur. Şef unvanı aldıktan 1 hafta sonra Ereğli Eğitim Fakültesine sekreter olarak atandığı haberi tamamen YALANDIR. İlgili personel Ereğli Eğitim Fakültesi’nin ihtiyacına binaen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince fakülte sekreteri olarak 6 Mart 2020 tarihinde vekaleten görevlendirilmiştir. Görevde yükselme sınavından bir hafta sonra Ereğli Eğitim Fakültesi’ne Fakülte Sekteri olarak atandığı şeklindeki haber, asla gerçek değildir. Görevde yükselme sınavından sonra bir atama işlemi olmamıştır.

Diğer taraftan 13/b-4 maddesi gereği tesis edilen görevlendirme işleminde usule ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Yapılan görevlendirme yükseköğretim mevzuatında üniversitelerde yapılan rutin bir uygulamadır. Usulsüz bir işlem bulunmamaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu bu tür görevlendirmelere cevaz vermektedir.

Üniversitemizin Sözcü Gazetesi’nce sürekli olarak yalan ve maksatlı haberle zan altında bırakılmasından, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Cem ZORLU’nun milletvekilliği yaptığı döneme ve geçmişte görev yaptığı partiye maksatlı olarak atıf yapılmasından ve gerçekle ilgisi olmayan hususlarla ilişkilendirilmesinden duyduğumuz üzüntüyü bu vesile ile belirtiriz.

Bilinmesini isteriz ki Necmettin Erbakan Üniversitesi, ismini aldığı münevvere yakışır bir şekilde yönetilmektedir ve maksatlı haberlerle asla kirletilemeyecektir.

Kamuoyuna arz ederiz.

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Paylaş