Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Aday Öğrencileri Bilgilendirme

İlan

Enstitü bilim dalı başkanlığınca teklif edilen kontenjanlar ve özel şartlar Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak Enstitü internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihinden kesin kayıt tarihine kadar geçecek süreçteki tarihleri içeren sınav takvimi de yer alır. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir.

Başvuru

Başvurular, ilanda belirtilen tarih aralığında istenen bilgiler ve belgeler online olarak sisteme kaydedilerek yapılır. Eksik bilgi, belge veya uygun olmayan belge ile yapılan başvurular reddedilir.

Kabul Şartları

Tezli yüksek lisans programları için kabul şartları

Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın lisans diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde en az 65 standart tam puana veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 65 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Bilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak aranacak asgari ALES puanı 55’e kadar düşürülebilir.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adaylar için hesaplamalarda ALES puanı 70 olarak kullanılır.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 yeterlik puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir.

Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK’çe onaylanması gerekir.

Ayrıca adayın Enstitü Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilanda belirtilen şartlara da sahip olması gerekir.

Doktora programları için kabul şartları

Doktora programlarına başvuran adayın başvurduğu programa uygun bir tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde en az 65 standart tam puana veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Bilim dallarının önerileri ve Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puanı 55’e kadar düşürülebilir.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adaylar için hesaplamalarda ALES puanı 70 olarak kullanılır.

Doktora programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 yeterlik puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir.

Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK’çe onaylanması gerekir.

Ayrıca adayın Enstitü Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilanda belirtilen şartlara da sahip olması gerekir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için kabul şartları

Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayın Enstitü bilim Dalı Başkanlığı tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilanda belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

Bilim Sınavı

Başvuru yapan adayların ALES puanının %50’sinin, mezuniyet not ortalamasının %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı (100 üzerinden) dikkate alınarak, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve ilanda belirtilen kontenjanın Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen katı kadar aday bilim sınavına girmeye hak kazanır. Sıralamada eşitlik olması halinde; tezli yüksek lisans programında lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir, doktora programında ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Bilim sınavı Enstitü internet sitesinde ilan edilen tarih, saat ve yerde gerçekleştirilir. Sınava girmek için gerekli olan belgeleri yanında bulundurmayan aday sınava alınmaz. Sınava zamanında girmeyen aday için mazeret sınavı yapılmaz.

Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı

Bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının (100 üzerinden) %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

Bilim sınavı yapılması halinde; sınavdan en az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının (100 üzerinden) %20’sinin, bilim sınavının %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı

Bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100 üzerinden) %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

Bilim sınavı yapılması halinde; sınavdan en az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100 üzerinden) %20’sinin, bilim sınavının %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı

ALES şartı olmaması halinde; lisans mezuniyet not ortalaması (100 üzerinden) dikkate alınarak, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

ALES şartı olması halinde; ALES puanının %60’ının ve lisans mezuniyet not ortalamasının (100 üzerinden) %40’ının toplamı dikkate alınarak, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

Kesin Kayıt

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, ilanda belirtilen tarihte kesin kayıt formu ve eklerini şahsen veya noter vekaleti vereceği şahıs vasıtasıyla Enstitüye teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenci olma haklarını kaybederler. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine Enstitü internet sitesinde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.