4-B Sözleşmeli Personel Alımı Kesin Sonuçları

10.11.2023

 

Üniversitemiz tarafından 03 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanına ilişkin 06 – 08 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan itirazlar ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilerek karara bağlanmıştır. İtirazların değerlendirilmesi sonucu kesin olarak asıl ve yedekler son halini almıştır.

Sözleşmeli pozisyona asıl olarak yerleşmeye hak kazanan ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların 13 – 27 Kasım 2023 tarihleri arasında görev başlamalarının gerektiği ve asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 27 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar göreve başlamaması halinde yerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar sırası ile ilan edilecektir.

Süresi içerisinde göreve başlamayan adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

Kesinleşen Aday Listeleri

Pozisyon

Sonuç

Destek Personeli (2023-R-201)

Tıklayınız

Destek Personeli (2023-R-202)

Tıklayınız

Büro Personeli (2023-R-203)

Tıklayınız

Sağlık Teknikeri (2023-D-201)

Tıklayınız

 

 2023-R-201 ve 2023-R-202 (Destek Personeli (Erkek) İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Geçerliliği devam eden sağlık kurulu raporu (En az 3 hekim onaylı)
  2. Mal bildirim formu (Ek-1) (Önlü arkalı tek nüsha olarak doldurulacaktır.) (Kapalı zarfta teslim edilecektir.)
  3. KPSS sonuç belgesi
  4. Diploma
  5. Biyometrik Fotoğraf

 

 

 

DİĞER ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

    1. Mal bildirim formu (Ek-1) (Önlü arkalı tek nüsha olarak doldurulacaktır.) (Kapalı zarfta teslim edilecektir.)
    2. Sağlık beyan formu (Ek-2)

    3. KPSS sonuç Belgesi 

4. Diploma     
5. Biyometrik Fotoğraf

“2023-D” kodlu ilana başvuranların Diş Hekimliği Fakültesi Personel Birimine,

 “2023-R” kodlu ilana başvuranların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

ŞAHSEN müracaat ederek hizmet sözleşmesini imzalamaları ve istenilen belgeleri sözleşme imzaladıkları birime teslim etmeleri gerekmektedir.  Evrakları teslim eden adaylar gün içerisinde göreve başlayacaktır.

 

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların sözleşmeleri imzalanmayarak göreve başlatılmayacaktır; göreve başlamaları yapılmış ise Üniversitemiz sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

 

ÖNEMLİ NOT:

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Ek 1 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü bulunmaktadır. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.