Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

 Agilent Technologies – 7900 ICP-MS / ASX 500

ICP-MS direk olarak çözeltide iz element derişimlerinin belirlenmesinde uygundur. Birçok element için gözlenebilme sınırı ng / L’nin (ppb ve daha düşük derişimler) altındadır. Çok sayıda elementi aynı anda analiz edebilme özelliği sayesinde nitel analizlerde ve izotop oranlarının belirlenmesinde olduğu gibi, başta metalik elementler olmak üzere periyodik tablodaki elementlerin büyük çoğunluğunun nicel ve yarı – nitel tayinlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Oldukça farklı disiplinlerde kullanım alanı bulunan ICP-MS başlıca, jeoloji, çevre, kimya, metalurji ve gıda mühendisliği, hidrojeoloji, tıp, biyoloji, petrokimya, alanlarında kullanılmaktadır.