TR | EN

Staj Yönergesi (NEÜ)

 T.C.  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  STAJ YÖNERGESİ   
TANIM VE AMAÇ:  Madde 1- Staj, meslek edinecek olan kişinin mesleği ile ilgili iş ve işlemlerin yapıldığı yerdeki uygulamaları ve çalışmaları gözlemci sıfatıyla uygulamalı ders şeklinde yürüttüğü dönemdir. Stajyer, bu gözlem veya uygulamayı yapan öğrencidir. Bu yönerge, staj yapacak olan Fakülte / Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışı stajlarında uyması gereken kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  
KAPSAM: Madde 2- Bu yönerge, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp, Diş, Sağlık Bilimleri, İlahiyat ve Eğitim fakülteleri dışındaki tüm önlisans ve lisans programlarında bulunan staj uygulamaları ile ilgili usul ve esasları düzenler.    
DAYANAK:  Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.   
STAJ KURULU/KOMİSYONU ve YETKİLERİ:  Madde 4-Her bölümün Staj Komisyonu en az biri öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri Bölüm Kurulunca alınan kararla belirlenir ve Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir. Bu komisyon, bölümle ilgili staj işlerini bölüm başkanı adına ve bölüm başkanlığına karşı sorumlu olarak yürütür.  Madde 5-Öğrenciler stajlarını, teorik bilgilerini pratikle pekiştirmek amacı ile bölüm staj komisyonlarının uygun göreceği kurum, kuruluş veya işyerlerinde, bölümlerce belirlenen esaslara göre yaparlar.  Madde 6-Öğrencilerin yapacakları tüm stajları; bölüm staj komisyonu planlar, uygulamaya koyar, denetler, değerlendirir ve sonuçlandırır. Sonuçların, Dekanlığa/Müdürlüğe iletilmesini sağlar. Staj komisyonu üyelerinin belirleyeceği öğretim elemanları, öğrencileri staj yerlerinde denetleyebilir.   
STAJ SÜRESİ ve YERİ:  Madde 7-Stajların yapılacağı zaman aralığı, süreleri, hangi konuları kapsayacağı, her konunun ne kadar süreli olacağı, ne tür işyerlerinde yapılacağı ve bölümlerin özel kuralları, ilgili bölümün 
Bölüm Staj Esaslarında belirtilir. Bu esaslar tüm öğretim elemanları ile öğrencilerin ulaşabileceği şekilde ilan edilir.  Madde 8-Hangi yarıyıl sonunda hangi stajın ve ne kadar süre ile yapılacağı ilgili bölümün öğretim planında ve Bölüm Staj Esaslarında belirtilir.  Öğretim planında stajın AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) değeri belirtilmelidir.  Madde 9-Stajlar eğitim-öğretim süresi dışında yapılır, devam zorunluluğu olmayan öğrenciler; bölüm staj komisyonunun onayıyla eğitim-öğretim süresi içerisinde de stajlarını yapabilirler. Madde 10- Öğrenci ders kaydında STAJ dersini almak zorundadır. Aksi takdirde yaptığı/yapacağı staj kabul edilmez. Madde 11-Fakülte / Meslek Yüksekokulu veya bölümler öğrenciye staj yeri bulmak zorunda değildir. Kurum ve kuruluşlarca tahsis edilen stajyer kontenjanları, ilgili Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Staj yapacak öğrenci tahsis edilen kontenjanı dikkate alarak ilgili kuruluşa şahsen başvuruda bulunarak “staj yapması uygundur” belgesi almak zorundadır. Tahsis edilen staj yerlerinin yeterli sayıda olmaması durumunda; öğrenciler staj komisyonu tarafından kabul edilecek kurum / kuruluşlarda staj yapabilirler.   Madde 12-Staja uygunluğu staj komisyonunca belirlenemeyen işyerleri için, öğrenci,  bölüm tarafından hazırlanan form ile işyerine başvuruda bulunur. Öğrenci, ilgililere hazırlatıp; onaylatacağı bu formu Staj Komisyonuna verir. Madde 13-Staj yapacak öğrenciler, işyerinde staj yapmasının uygun görüldüğüne dair yazıyı ve onaylı formu staj başlamadan önce Staj Komisyonunca duyurulan tarihe kadar staj komisyonuna iletir.  Madde 14-İşyerinin, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiğine dair yazı ve onaylı formun Bölüm Staj Komisyonuna teslimi ve takibinden öğrencinin kendisi sorumludur.  Madde 15-Öğrenciler stajla ilgili tüm belgeleri ve staj defterini Fakülte / Meslek Yüksekokulu web sayfasından indirerek doldurur. Staja başlamadan önce staj komisyonu tarafından onaylanması gereken belgelerin ilgili danışman/komisyon üyesi tarafından onaylanması stajyerin sorumluluğundadır. Her öğrenci staja başlarken iki nüsha Pratik Sicil Fişini (Staj Form 3) işyerine vermek zorundadır.   
STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA ve TESLİM:  Madde 16-Öğrenci staj defterini işletmedeki staj süresince doldurur. Staj defterinin sayfalarının yetmemesi halinde ilave sayfalar ekleyebilir, dosya düzenleyebilir. Bütün ekler ve staj defteri sayfaları numaralandırılır ve bölümlerce uygun görülen işyeri yetkilisi (Mühendis, Teknik Yetkili, Müdür vb) tarafından kontrol edilip onaylanır.  
Madde 17-Öğrenci staj defterinde, teorik bilgilerle işyerinde edindiği pratik bilgi ve çalışmaları yorumlayıp değerlendirir.  Madde 18-Öğrenci staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları staj defterine işler ve konu ile ilgili gerekli çizimleri yapar. Gerekli hallerde; fotokopi, çizim ozalitleri, fotoğraflar, bilgisayar çıktısı ve elektronik ortamdaki tüm bilgileri (CD, DVD, vs. dijital ortamda) staj defterine kaydeder/ekler. Konulan eklerin A4 boyutunda olması ya da diğer ebattaki çıktıların A4 boyutunda katlanması zorunludur. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerin Staj Komisyonu tarafından açılamamasından öğrencinin kendisi sorumludur.  Madde 19-Staj defterinin doldurulmasında, çizim ve yazılar teknik kurallara uygun olmalıdır. Madde 20- Staj süresince yapılan çalışmaların gizli özellikte olması durumunda konu ile ilgili genel açıklamalar yapılabilir.  Madde 21-Staj değerlendirme belgesi (Sicil Fişi) staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. Onaylayan işletme yetkilisinin adı, unvanı (varsa oda no su), görevi açıkça belirtilir ve zarfa konur. Kapalı ve onaylı zarf içerisindeki söz konusu belge işletme tarafından posta yoluyla (taahhütlü) veya öğrenci eliyle bölüm başkanlığına gönderilir. Onaysız ya da açık zarf içerisinde teslim edilen sicil belgeleri geçersiz sayılır.  Takibinden öğrenci sorumludur.  Madde 22- Öğrenci staj defterini staj komisyonuna teslim etmek zorunludur. Staj defterinin teslim edilmemesi durumunda staj yapılmamış kabul edilir.  Madde 23-Stajla ilgili tüm belgeler ilgili komisyona teslim edildikten sonra stajlar en geç bir ay içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.  Madde 24-Yurt dışında staj yapan öğrenciler staj sonunda staj sicil fişi ve staj defterine ilave olarak staj yapılan yerden alınacak stajın konusunu ve süresini gösterir onaylı bir belgeyi staj komisyonuna zamanında iletmek zorundadır. Belgelerin Türkçe dışında bir dilde düzenlenmiş olması durumunda Staj Komisyonu istediğinde öğrenci Türkçe’ye tercüme edilmiş belgeleri Staj Komisyonuna vermek zorundadır.  STAJLARIN DEĞERLENDİRMESİ:  Madde 25-Staj komisyonu, pratik staj sicil fişi, staj defterindeki bilgiler, belgeler, işyeri denetimleri ve öğrenciyi tabi tutabileceği sözlü sınava göre stajın kabulüne, bir bölümünün veya tamamının reddine karar verebilir.  Madde 26- Stajı kabul edilerek başarılı olan öğrenci için değerlendirme sonucuna göre not girilerek harf notu verilir, kabul edilmeyerek başarısız olan öğrenci için FF harf notu verilir.  Madde 27- Bir kısmı reddedilen stajın reddedilen bölümü, tamamı reddedilen ya da iptal edilen staj ise yeniden yapılır.   
  
İŞYERİ DİSİPLİN ve SORUMLULUKLARI:  Madde 28- Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. İş yerindeki çalışma koşullarının yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı staja başlamadan öğrenci veya Staj Komisyonu tarafından kontrol edilerek gerek görülürse işyeri değişikliği yapılmasına Staj Komisyonu karar verir. Stajyerler kişisel kusurları ve verecekleri zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir. Aksine hareket eden stajyerin stajına son verilerek, durum Üniversiteye bildirilir.  Madde 29- Staj dönemi boyunca izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya izinli ve Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ve kabul edilebilir bir mazereti olarak staj süresinin %20’sinden fazla devamsızlık yapan stajyerin eksik kalan staj süresi tamamlatılır. Staj süresini iş günü olarak tamamlamayan öğrencinin stajı kabul edilmez. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.  Madde 30-Staja kabul edilen öğrencilerin iş güvenliğinden, verimli ve faydalı bir şekilde staj yapmalarından iş yerleri sorumludur.  Madde 31- Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj süresince geçerlidir.   
GENEL HÜKÜMLER:  Madde  32- Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik olan veya stajı başarısız bulunan öğrenciler stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar. Bu öğrencilere, Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin kayıt yenileme hükümleri uygulanır.  Madde 33-Daha önce herhangi bir öğretim kurumunda staj yapmış öğrenciler ile alanı ile ilgili bir iş yerinde çalıştığını veya halen böyle bir iş yerinde çalışmakta olduğunu belgeleyen öğrencilerin muafiyet talepleri intibak/staj komisyonu tarafından karara bağlanır.  Madde 34- Fakültede / Meslek Yüksekokulunda varsa ikinci öğretim öğrencileri de aynı staj esaslarına tabidir.  Madde 35-Staj Esaslarında belirtilmeyen konular, zorunlu hallerde uygulanacak esaslar ve geçici olarak yapılacak değişiklikler, yönergeye aykırı olmamak kaydıyla bölüm başkanlığının teklifi ve Fakülte / Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanır.   
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME: Madde 36- Bu Yönerge hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür. Madde 37- Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte tarihte yürürlüğe girer.