TR | EN

Yandal Yönergesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YANDAL YÖNERGESİ  
Amaç Madde 1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı, normal ve ikinci öğretimde anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini ve sertifika almalarını sağlamak ve yandal programı esaslarını düzenlemektir. Programın Açılması Madde 2-Yandal programı ilgili Bölümün önerisi ve Fakülte/ Yüksekokul/Devlet Konservatuar Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır.  Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları Madde 3- Yandal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları şunlardır: a) Senatoca yandal programı açılması uygun görülen birimler en geç eğitim-öğretim yılı/yarıyılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve Fakülte/ Yüksekokul/Devlet Konservatuar Kuruluna sunarlar. Fakülte/Yüksekokul/Devlet Konservatuar Kurulu her akademik yılın/yarıyılın başlangıcından bir ay önce, Bölümlerin önerdiği kontenjanları karara bağlar. b) Rektörlük ilgili kurulun karara bağladığı kontenjanları yıl/yarıyıl başlangıcından on beş gün önce duyurur. c) Yandal programına başvurular Üniversite Senatosu'nca belirlenen, akademik takvimde öngörülen tarihte başvuru formu ve not durum belgesi ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul/Devlet Konservatuar Müdürlüğüne yapılır.  d) Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir. e) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için kendi anadal programında başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarmış olması ve ayrıca başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.  f) Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/Devlet Konservatuar Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. h) Bir öğrenci aynı anda farklı programlarda çift anadal ve yandal programına kayıt yaptırılabilir. i) Yandal programına öğrenci kabul edecek olan bölüm, 36 krediden az olmamak üzere yandal programı derslerini tespit ederek ilan eder. Öğrenci, ilan edilen derslerin içinden en az 18 kredilik ders programını o programın yandal koordinatörü ile birlikte seçer. k) Yandal programı için ek sınıf açılmaz. Yandal programına başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler. 
l) Yandal programına kabul edilen normal öğretim öğrencileri normal ve ikinci öğretim programlarından, ikinci öğretim öğrencileri de normal ve ikinci öğretim programlarından ders alabilirler. Programın Uygulanması Madde 4- a) Yandal programı alan öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti etkilenmez. Yandal programı için ayrı not belgesi düzenlenir.  b) Yandal programında, derslerin tespiti, programın amacına uygun olarak yürütülmesi ve öğrencilerin dersleri almalarında yardımcı olunması için ilgili bölüm başkanınca,  öğrencisi olmayan bölümlerin bulunduğu fakültelerde dekanlıkça bir yandal programı koordinatörü atanır. Bu koordinatörler öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile işbirliği içinde görev yapar.  c) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında aynı anda en çok bir yandal programına kayıt olabilir. Ancak yandal programına kayıtlı öğrenci bir başka programda çift anadal programına kayıt yaptırabilir. Başarı ve Sertifikası  Madde 5- a) Öğrenci istediği takdirde yandal programından ayrılabilir. b) Anadal programında izinli (mazeretli) sayılan öğrenci, yandal programında da izinli (mazeretli) sayılır. c) Yandal programında dersin açılmaması ve ders çakışması gibi sebeplerle ders alamayan öğrenciye yandal programının bağlı bulunduğu dekanlık/müdürlük onayı ile dönem izni verilebilir.  d) Yandal programında, izin almadan üst üste iki dönem ders almayan öğrencinin kaydı silinir. e) Yandal programına kayıtlı olan öğrencinin yarıyıl sonu itibariyle anadal programındaki genel not ortalaması 2.30'un altına düşmesi halinde, öğrencinin yandal programından kaydı silinir.  f) Yandal programı genel not ortalaması üst üste iki dönem 2.00’ın altında kalan öğrencinin kaydı silinir. g) Yandal programından ayrılan öğrenci bu programda başarısız olduğu dersleri tekrar etmek zorunda değildir. h) Anadal programından mezun olan ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile bitiren öğrenciye yandal sertifikası verilir. i) Anadal programından mezun olan ancak, yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı bitirmeleri için en çok bir yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre boyunca yandal yaptıkları programa ait öğrenci katkı payını veya ikinci öğretim ücretini, lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı esas alınarak ödemeye devam ederler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, yandal programını veren fakülte/ yüksekokul/konservatuar yetkilidir.  k)Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. 
l) Yandal programından kaydı silinen öğrenci aynı yandal programına yeniden kayıt yaptıramaz. m)Yandal programından çıkarılan öğrencinin aldığı ve başardığı bazı dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla anadal programındaki ana derslerin veya seçmeli derslerin yerine sayılabilir. Yürürlük Madde 6- Bu yönerge Üniversite Senatosu'nca 26/03/2013 tarih 2013/05-14 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yürütme Madde 7- Bu yönergeyi Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.