TR | EN

Öğrenci Sınav Yönetmeliği

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitimöğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları kapsamaktadır. 
Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, b) Ders Kredisi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri dersleri ifade eden değeri, c) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumunu, ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği, yabancı dil derslerini, f) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi, g) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu, ğ) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini, h) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile önlisans eğitimi veren meslek yüksekokullarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretim Esasları 
Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz. Ara sınav tarihleri eğitim öğretimden sayılmaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. 
Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir. 
Giriş ve kayıt şartları MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak. b) Öğrenci seçme sınavı sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile veya uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve Üniversitece yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak. c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen ve Üniversitenin ilanda özel olarak istediği belgeleri getirmek. ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi aynı düzeyde başka bir örgün programda kayıtlı olmamak. d) Ön Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi aynı düzeyde başka bir örgün programda kayıtlı olmamak. e) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. 
Kayıt yenileme ve kayıt dondurma MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve kayıt dondurma ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: a) Öğrenci her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. b) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır. c) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur. ç) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir. d) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, sağlıkla ilgili mazeretler dışında yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrencilerin talebi üzerine, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulur. Sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık kurulu raporu gereklidir. 
Yabancı dil hazırlık sınıfı MADDE 8 – (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir. 
Öğretim programları, uygulama ve stajlar MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı zaman ve yolla belirlenir.
(2) Bir programda bütün dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak iş yüküne dayalı olarak belirlenir. Bir programdaki toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır. Muaf olunan derslerin AKTS kredileri mezuniyet için geçerlidir. Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklerden etkilenen öğrencilerin AKTS hesaplamaları ilgili yönetim kurullarının kararı ile öğrencinin lehine olacak şekilde düzenlenir. (3) Öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur. (4) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar ilgili kurulların teklifi ile Senatoca belirlenir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri 
Ders alma MADDE 10 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür: a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğrenci bulunduğu yarıyılda, alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte (yan dal ve çift ana dal hariç) toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamaz. Ancak son sınıfın güz ve bahar yarıyıllarında tek dersi kalan öğrenci maksimum kredinin dışında bu dersi de alabilir. Öğrenci ders seçimine danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir. b) Programında ön şartlı dersler olan bölümler/anabilim dallarında, öğrenci almış olduğu ön şartlı dersi geçmeden buna bağlı olan diğer dersi alamaz. c) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki bütün derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yıl/yarıyıl programında bulunan derslerin toplam 45 AKTS kredisinin %20’sine kadar ön şartlı dersler dışında, bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir. Üst yarıyıldan alınan derslerle birlikte toplam AKTS kredisi 45’i geçemez. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. ç) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için devam zorunluluğu olmaksızın tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur. d) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma cezası almış olma nedeniyle dönem kaybeden, yarıyıl/yıldaki bütün derslerden devamsız olan veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar. e) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır. f) Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca belirlenir. g) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar. ğ) Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler. h) Seçmeli derslerin açılabilmesi için söz konusu derse en az 10 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. ı) Değişim öğrencilerinin ders kaydı ve ders tamamlaması; Üniversite ile ulusal ve uluslararası bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programı kapsamında bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Necmettin Erbakan Üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, öğrenim gördüğü üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, ilgili değişim programı koordinatörü nezaretinde belirlenip bölümün teklifi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar 14 üncü 
maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci dosyasına işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrenci başarısız olduğu derslerin yerine ilgili dönemde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır. Aynı değişim programı kapsamında üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir. Uluslararası değişim çerçevesi ile giden öğrencinin almış olduğu dersler transkriptte orijinal isimleri ile yer alır. i) Yatay veya dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler kayıt oldukları yıl 45 AKTS’ye kadar ders alabilir. 
Derslere devam MADDE 11 – (1) Öğrenci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına giremez. (2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullar için devam şartı aranır. (3) Devamın denetimi, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir. 
Sınavlar MADDE 12 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir. Sınavlar; a) Ara sınav: Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlüklerce tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ilgili kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır. b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. d) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir. e) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kurumlarından veya resmî ya da resmî hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. (2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine, bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme 
esaslarına ilgili yönetim kurulları karar verir. (3) Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav şartlarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Ek sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. (4) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. (5) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç 15 gün önce sisteme girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuçlarının, sınavların bitişinden itibaren en geç 5 gün içerisinde ilân edilmesi gerekir. (6) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar, dekanlık veya müdürlüklerce en az iki yıl saklanır. (7) Sınavlar ilgili dersin öğretim elemanı gözetiminde yapılır. 
Sınav sonucuna itiraz MADDE 13 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç 5 iş günü içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idare yetkilisi ile birlikte ilgili ders sorumlusu tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir. 
Başarı notunun tespiti MADDE 14 – (1) Başarı notu, genel/bütünleme sınavından sonra, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı alınıp dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilerek belirlenir. Ancak geçme notu olan CC karşılığı 50 puanın altında olamaz. (2) Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir: a) Puanlar        Notlar       Katsayılar 90-100 AA              4.00 85-89 BA              3.50 75-84 BB              3.00 70-74 CB              2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD              1.00 40-49 FD              0.50       0-39 FF              0.00        --- F               0.00 b) Bunlardan; 1) DD, FD, FF: Başarısız notları, 2) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı bulunmayan öğrenciyi, 3) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görürken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları programda aldığı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri, ifade eder. 
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması MADDE 15 – (1) Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: a) Ağırlıklı not: Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur. Ancak ağırlıklı not hesaplamasında Senato farklı ölçütler belirleyebilir. b) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin o dönem aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha 
büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. c) Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin muaf tutulduğu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. ç) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır. 
Başarı denetimi MADDE 16 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.50 olan öğrenci DC olan dersleri de başarmış sayılır. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar 
Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler MADDE 17 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde ilgili yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri ve mesleki hazırlık sınıfı için verilen ek süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak yabancı dil hazırlık sınıfı için verilen ek süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 
Kayıt silme ve sildirme MADDE 18 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir. a) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olması. b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunması. c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi. ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. d) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi söz konusu olduğunda, ilgili birim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 
Mazeretler MADDE 19 – (1) Yükseköğretim Kurumunca belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler, kabul edilmez. Ara sınavlarda öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kurumlarından veya resmî ya da resmî hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir. Ara sınav dışındaki sınavlar için mazeret hakkı verilmez.  (2) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır: a) Öğrencinin mazereti yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez. b) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır. 
Yatay ve dikey geçişler MADDE 20 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve dikey geçişler de 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.  (2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu derslere ilişkin muafiyet talebini eğitim-öğretim yılının başlangıcından itibaren bir ay içinde yapmalıdır. (3) Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl kredi yükünün %70’inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir. (4) Üniversitenin bir fakültesinin bir bölümünden bir başka fakültesinin veya aynı fakültenin bir başka bölümüne geçiş Senato kararlarına göre yapılır. 
Çift anadal ve yan dal MADDE 21 – (1) Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senatoca belirlenir. 
Yabancı dil destekli eğitim MADDE 22 – (1) Senatoca belirlenen şartlara uygun olmak kaydıyla, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı olan bölümlerde yabancı dil destekli eğitim yaptırılabilir. Bu eğitimin şartları Senatoca belirlenir. 
Diploma yüksek onur/onur belgesi MADDE 23 – (1) Mezun olmaya hak kazanan, disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye diploması ile birlikte diploma yüksek onur/diploma onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir. Diploma ekinde belirtilir. 
Mezuniyet MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki bütün dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.          (2)  Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet kararı aldığı tarihtir.  Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri  
sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o dönemin harcı alınmaz. Diplomalar MADDE 25 – (1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diploma eki diplomayla birlikte ücretsiz olarak öğrencinin isteğine bağlı olmaksızın verilir. (2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır. 
Tebligat ve adres bildirme MADDE 26 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte/yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Hüküm bulunmayan haller MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 28 – (1) 22/1/2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür. 
MADDE 31 – 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1 – 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen AKTS sınırı 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz. GEÇİCİ MADDE 2 – 9 uncu maddenin ikinci fıkrası 2014-2015 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetinde uygulanmaz.”