TR | EN

Şef

 

GÖREVİN ADI

:

Şef

GÖREVİN KAPSAMI

:

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI                    : Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Yüksekokul Sekreterine bağlı olarak; altındaki tüm birimlerin (Muhasebe-Tahakkuk, personel, taşınır vs.) iş ve işlemlerinin takibini yapar, yapılmasını sağlar. Tüm bu iş ve işlemler takibinden sorumludur..

 

 1. GÖREV ve  SORUMLULUKLAR 

(Öğrenci İşleri)

 1. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularının yapılmasını sağlar.
 2.  Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.
 3. Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar, takip eder.
 4.  Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgelerin hazırlanmasını sağlar.
 5.  Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.
 6.  Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmaların yapılmasını sağlar
 7.  Özel yetenek sınavları ile ilgili yazışmaların yapılasını sağlar
 8.  Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar.
 9.  Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
 10.  Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruların yapılmasını sağlar.
 11.  Öğrenci kimlik dağıtım işleminin yapılmasını sağlar.
 12.  Her yarıyıl sonunda icmal listelerinin bilgisayar çıktılarının öğretim elemanlarına imzalatılması ve dosyalanarak arşivlenmesini yapar.
 13.  Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini takip eder.
 14.  Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.
 15.  İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar.
 16.  Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirilmesini sağlar.
 17.  Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar/yaptırır ve sonuçlandırır.
 18. Yüksekokulunda yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemlerin takibini sağlar.
 19. Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür.
 20. Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar.
 21. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerinin ilanı takip eder.
 22. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.
 23. Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurulmasını sağlar.
 24. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.
 25. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girer.
 26. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar, yapılmasını takip eder. 
 27. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.
 1. YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Yüksekokul Sekreteri

 1. SORUMLULUK:

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul  Sekreterine karşı sorumludur.