TR | EN

Muhasebe - Tahakkuk

 

GÖREVİN ADI

:

Muhasebe –  Maaş İşl. – Tahakkuk – Satın alma – Ödemeler.

GÖREVİN KAPSAMI

:

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI : Bulunmuş olduğu birimde muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi sağlamak.
 2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR               
  1.  Akademik personelin ek ders sınav ücretlerinin hesaplamasını yapar.
  2.  Akademik ve idari personelin İkinci Öğretim mesaisinin hesaplanmasını yapar.
  3. Yüksekokulun muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve giden evrakların takibini yapar.
  4. Tüm personelin belgelerini kontrol ettikten sonra geçici veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapar ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderir.
  5.  Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında Taşınır mal ve hizmet sorumlusu ile eşgüdümlü olarak çalışır.
  6.  Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.
  7. Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.
  8.  Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.
  9. Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.
  10. Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.
  11. Okul uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir, yazışmalarını Öğrenci İşleri ve Personel Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.
  12. Mali işlerle ilgili bütün işlerin yapılmasını sağlar, her türlü yazışmaları yapar ve takip eder.
  13. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
 3. YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

      Yüksekokul Sekreteri

 1. SORUMLULUK:

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri Mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.