TR | EN

Personel - Yazı işleri

 

 

GÖREVİN ADI

:

Yazı İşleri-Personel

GÖREVİN KAPSAMI

:

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI                     : Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Yüksekokul içi ve Yüksekokul dışı yazışmaları yapar ve arşivler için gerekli işlemlerini yapar.
 2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 
  1. Görevli bulunduğu; Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları idari ve akademik personelin  iç-dış yazışmalarını yapar ve arşivler.
  2. Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları dışı yazışmalara tarih ve sayı numaraları verir.
  3. Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yapar.
  4. Yüksekokul Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi için gerekli olan akademik ve idari personel ile ilgili yazışmaları yapar.
  5. Yüksekokul ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.
  6. Yüksekokulunda oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapar.
  7. Yüksekokul dergisi ve Yüksekokulumuz kütüphanesine gelen dergiler ile ilgili yazışmaları yapar.
  8. Kültürel faaliyet yazışma tarihlerinin birimlere bildirilip, afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütür.
  9. Yüksekokuldaki akademik ve idari personelinin her türlü posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.
  10. Yüksekokulda oluşturulan komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivler.
  11. Birimlerde öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin, varsa kazanılan ödüllerin listesini tutar.
  12. Yüksekokul Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi için gerekli olan akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin teminini sağlar.
  13. Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
  14. Öğrenci,  İdari ve Akademik personelin soruşturma yazışmalarını yapmak sonucuna göre verilen cezaların takip edilmesi ve verilen ceza durumuna göre gerekli bildirimlerin yapılması, dosyalarının tutulması sağlar, ilgili birimlere bildirimini yapar ve dosyalarını tutar.
  15. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.  

 

 1. Yüksekokul Sekreterinin vereceği diğer işleri yapar.       
 2. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. 
 1. YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şef, Yüksekokul Sekreteri

 1. SORUMLULUK:

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri Mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.