TR | EN

Öğrenci İşleri Memur

 

GÖREVİN ADI

:

Öğrenci İşleri Memuru

GÖREVİN KAPSAMI

:

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI                    : Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI 
  1. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.
  2.  Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.
  3. Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.
  4.  Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.
  5.  Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.
  6.  Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.
  7.  Özel yetenek sınavları ile ilgili yazışmaları yapar.
  8.  Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.
  9.  Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
  10.  Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.
  11.  Öğrenci kimlik dağıtım işlemini yapar.
  12.  Her yarıyıl sonunda icmal listelerinin bilgisayar çıktılarının öğretim elemanlarına imzalatılması ve dosyalanarak arşivlenmesini yapar.
  13.  Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.
  14.  Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.
  15.  İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar.
  16.  Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirir.
  17.  Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır.
  18. Yüksekokulda yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar.
  19. Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütür.
  20. Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapar.
  21. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan eder.
  22. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.
  23. Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur.
  24. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.
  25. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girer.
  26. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 
  27. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.
  28. Evrak Kayıt için;  Kurum içi yazışmaları EBYS sistemi üzerinden ilgili birimlere sevk etmek.
  29. Kurum dışı öğrenci başvuruları vb. gelen evrakları EBYS sistemine kaydedip ilgili birimlere sevk etmek.
  30. Dış Postaya gidecek evrakların gereğini yapmak.
 2. YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şef, Yüksekokul Sekreteri

 1. SORUMLULUK:

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şef, Yüksekokul  Sekreterine karşı sorumludur.

Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken, bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri v.s kontrol etmek,