TR | EN

Bölüm Başkanı

 

GÖREVİN ADI                                                 : Bölüm Başkanı

GÖREVİN KAPSAMI                                     : Adalet Meslek Yüksekokulu

 1. GÖREVİN KISA TANIMI                     : Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.
 2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
  1.  Bölüm kurullarına başkanlık eder.
  2.  Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.
  3.  Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.
  4.  Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.
  5.  Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.
  6.  Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
  7.  Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.
  8.  Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.
  9.  Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar.
  10. Yüksekokul Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.
  11. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
  12. Yüksekokul Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
  13. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
  14. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
  15. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
  16. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.
  17. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
  18. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
  19. Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
  20. Rektörün, Dekanlığın, Yüksek Okullarda Yüksek Okul Müdürünün, Meslek Yüksek Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 1. YETKİLERİ
  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
  3. İmza yetkisine sahip olmak,
  4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
  5. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.
  6. Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.
 2. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 Müdür Yardımcısı

 1. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI,

Öğretim Üyeleri, Bölüm Sekreterleri,

 1. SORUMLULUK

Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakültelerde Fakülte Dekanına, Yüksek Okullarda Yüksek Okul Müdürüne, Meslek Yüksek Okullarında Meslek Yüksek Okulu Müdürüne, Rektörlüğe bağlı birimlerde Rektöre karşı sorumludur.