TR | EN

Müdür

 

 

GÖREVİN ADI                                  : Yüksekokul Müdürü

GÖREVİN KAPSAMI                       : Adalet Meslek Yüksekokulu

 1. GÖREVİN KISA TANIMI       : Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

 

 1. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR      

 

 1.  
 1.  
 2.  
  1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.
 1.  
  1. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Yüksekokul birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.
  2. Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Yüksekokul tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.
  3. Her yıl Yüksekokulun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.
  4. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.
  5. Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.
  6. Yüksekokul birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.
  7. Yüksekokulda bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.
  8. Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
  9. Yüksekokulda eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
  10.  Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
  11.  Yüksekokulun idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Yüksekokulun sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.
  12.  Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
  13.  Yüksekokul eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.
  14.  Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Yüksekokul bazında uygulanmasını sağlar.
  15.  Yüksekokulda araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.
  16.  Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
  17.  Yüksekokulun stratejik planını hazırlanmasını sağlar.
  18.  Yüksekokul fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
  19.  Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
  20.  Yüksekokulu üst düzeyde temsil eder.
  21.  Her öğretim yılı sonunda Yüksekokulun genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor  verir.
  22.  Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
  23.  Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  24.  Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.
  25.  Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine imkan tanımak.
 2. YETKİLERİ
  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
  3. Necmettin Erbakan Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak,
  4. İmza yetkisine sahip olmak,
  5. Harcama yetkisi kullanmak.
  6. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
  7. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.
  8. Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.
 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 Rektör, Rektör Yardımcıları

 1. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI,

Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Sekreterleri, Müdürlük birimleri

 1. SORUMLULUK

Müdür, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.