TR | EN

Yüksekokul Sekreteri

GÖREVİN ADI

:

Yüksekokul Sekreteri

GÖREVİN KAPSAMI

:

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI                    : Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Müdüre karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.
 2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
  1. Yüksekokulda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.
  2.  Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.
  3.  Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
  4.  Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.
  5.  Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
  6.  Yüksekokulunda eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar.
  7.  Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.
  8.  Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
  9.  Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
  10.  Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.
  11.  Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
  12. İdari personelin izinlerini yüksekokuldaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.
  13. Yüksekokulun imzasına sunulacak yazıları parafe eder.
  14. Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır.
  15. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 

 1.   YETKİLERİ
  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  2.  Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçci kullanabilmek.
  3. İmza yetkisine sahip olmak.
  4. İdari Personelin Birinci Sicil ve Disiplin amiri yetkisini kullanmak.
  5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
 2. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

             Müdür

 1. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

      Şef,

          Müdür Sekreteri,

                  Bölüm Sekreterleri ve

                        Tüm Müdürlük idari personeli

 1. SORUMLULUK:

Yüksekokul Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.